MC tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025

Bjørn Richard Johansen
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. Videre har mange aktører og interesseorganisasjoner vært bidragsytere med å utvikle den nasjonale tiltaksplanen.
Figur 14.1 – Risiko for å bli drept eller hardt skadd per mill. personkm for moped, lett motorsykkel og tung motorsykkel – registrert tilstand og mål for perioden 2022-2025).

I planperioden 2022-2025 skal gjennomsnittlig risiko for å bli drept eller hardt skadd på henholdsvis tung motorsykkel, lett motorsykkel og moped være 25 prosent lavere enn i perioden 2017-2020 (per person km).

Her omtales tiltak rettet mot motorsykkel- og mopedførere.

Mandat for prosjektet
Mandat for utarbeidelse av tiltaksplanen er gitt i Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Planen bygger på ambisjoner og overordnede prioriteringer i NTP. Videre er prioriteringene i samsvar med aktørenes interne styringsdokumenter, der de mest sentrale er Statens vegvesens gjennomføringsplan 2022-2027 (33), politiets strategidokument «Forebygging som politiets hovedstrategi 2021-2025», Trygg Trafikks handlingsplan 2022-2023, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de åtte storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland overleverte rapporten til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet). Foto: SD.

Formålet med tiltaksplanen er å utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene. Tiltakene i tiltaksplanen skal bidra til at vi har stø kurs mot ambisjonen i NTP om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte. Dette innebærer at samlet antall drepte og hardt skadde må mer enn halveres fra 2020 til 2030, mens det for antall drepte innebærer en reduksjon med 46 prosent.

Her ser du en sak i forbindelse med lanseringen av planen.

Her er link til selve planen.

Suzuki Hayabusa i front her.

Organisering av arbeidet med motorsykkel- og mopedsikkerhet
Statens vegvesen opprettet i august 2021 et Nasjonalt forum for MC-sikkerhet. Forumet vil samle og involvere sentrale og kompetente fagmiljøer, og skal ha et nært samarbeid med tilsvarende fora på fylkesnivå. De fylkesvise foraene deltar i det nasjonale forumet, med representanter fra fylkeskommunene. Nasjonalt forum for MC-sikkerhet ledes av Statens vegvesen (tiltak nr. 87).

Stadig flere kvinner kjører MC. Her et profilfoto fra Triumph.

Alle fylkeskommuner vil legge til rette for en samordnet innsats mot motorsykkelulykker i fylket (tiltak nr. 88). Flere fylker har valgt å organisere dette arbeidet i regi av et fylkesvist MC-forum. Andre fylker har valgt andre måter å organisere det lokale arbeidet på. Uavhengig av hvordan arbeidet blir organisert, vil det i alle fylker bli lagt vekt på en tett kobling opp mot det nasjonale arbeidet i regi av Nasjonalt forum for MC-sikkerhet.

NMCU statistikk som viser økningen i bestand og utvikling i ulykker.

Statens vegvesen har i samarbeid med NMCU utarbeidet fireårige planer for motorsykkel- og mopedsikkerhet, gjeldende for planperiodene 2014-2017 og 2018-2021. Dette har vist seg å gi en god plattform for samordnet innsats rettet mot disse trafikantene. Det vil derfor bli utarbeidet en gjennomføringsplan gjeldende for perioden 2022-2025, der en viktig del av formålet er å beskrive nærmere hvordan tiltakene i tiltaksplanen innenfor innsatsområdet Motorsykkel og moped skal gjennomføres (tiltak nr. 89). Planen vil blant annet også fokusere på hvordan motorsykkelaktørene skal samarbeide i planperioden gjennom Nasjonalt forum for MC-sikkerhet. Gjennomføringsplanen vil inneholde konkrete tiltak og virkemidler både på veisiden, trafikantsiden og kjøretøysiden. MC Rådet) vil bli involvert som referansegruppe for arbeidet med gjennomføringsplanen.

Kymco er et av de elektriske produktene som Kellox nå ruller ut med tyngde i Norge.

Tiltak for moped og lett motorsykkel
Mange av tiltakene som utføres på vei, og noen av trafikanttiltakene, retter seg både mot de som kjører tung motorsykkel, lett motorsykkel og moped. Dette gjelder for eksempel bruk av underskinner og gjennomføring av «Se oss»-kampanjen om bevisstgjøring av å bruke kjøreutstyr med synlighetsfarger.

Gjennomføringsplanen for 2022-2025 vil i tillegg fokusere på egne tiltak spesielt rettet mot lett motorsykkel og moped. Figur 14.2 viser at utfordringen i all hovedsak er knyttet til aldersgruppen 15-19 år, og det er derfor naturlig at tiltakene i stor grad retter seg mot elever på videregående skoler.

Statens vegvesen vil gjennomføre målrettede tekniske og administrative kontroller på skoler og andre steder hvor mopedførere treffes (tiltak nr. 90).

Trafikksikker atferd på moped og lett motorsykkel dreier seg, i tillegg til kjøretekniske og trafikale ferdigheter, også om holdninger og kunnskap. Flere av tiltakene omtalt i kapittel 11 Ungdom og unge førere vil kunne bidra til redusert risiko for førere av moped og lett motorsykkel, selv om tiltakene i utgangspunktet ikke er rettet spesielt mot disse trafikantene. Ett eksempel er valgfaget trafikk på ungdomsskolen, der det blant kompetansemålene i læreplanen forutsettes at elevene skal kunne reflektere over og vise hva det innebærer å opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken (75)

MC Rådet er et møtearena bestående av representanter fra NMCU, politiet, Trygg Trafikk, Nord universitet, Motorsykkelimportørenes forening og Statens vegvesen.

Klaus Christian Ottersen, seniorrådgiver i Statens vegvesen og leder for Nasjonalt forum for MC-sikkerhet, har vært sentral i å utvikle planen.

Sikkerhetsdialog og informasjon
Det har i mange år blitt gjennomført såkalte trafikksikkerhetsdager rundt om i landets fylker, der motorsykkelførere har kunnet dele erfaringer og kunnskap. Trafikksikkerhetsdagene har samlet mange deltakere og bidratt til nettverksbygging. Erfaring viser at det er de mest dedikerte og erfarne motorsykkelførerne som utgjør et stort flertall blant deltakerne på slike arrangementer. Det er derfor behov for en bredere tilnærming for også å nå andre grupper av motorsykkelførere.

Olaf Olstad, generalsekretær i NMCF, har vært med i arbeidet med planen.

Norsk MC-forhandlerforening (NMCF) sine medlemmer vil legge til rette for trafikksikkerhetsarrangementer hos de medlemmene som har kapasitet og lokaliteter til å få til dette. Arrangementene vil bli gjennomført i samarbeid med NMCU (tiltak nr. 91). Trafikksikkerhet blir da tema for kunder og øvrige motorsyklister som møter opp. Aktører i importør- og leverandørleddet kan i denne sammenhengen bidra med sin kompetanse på sikkerhetsutstyr og motorsykler. Motorsykkelimportørene kan for eksempel bidra med å øke motorsyklistenes kunnskap om de ulike hjelpesystemene som finnes på dagens motorsykler (ABS, traction control m.m), og utstyrsleverandører kan formidle kunnskap om sikkerhetsutstyr.

Jan Petter Wigum ved Nord universitet er en viktig aktør i arbeidet med MC sikkerhet i Norge.

For å nå ut til målgruppene er det viktig å ha et godt og lett tilgjengelig informasjonsmateriale. Bruk av digitale plattformer, herunder sosiale medier som Facebook, Instagram og TikTok, vil bli benyttet, og informasjonen vil foreligge i mobiltelefonformat. En tverrfaglig prosjektgruppe kalt MCSikkerhet.no (76) vil i planperioden gå sammen for å videreutvikle ideen med korte filmer som fokuserer på motorsykkelsikkerhet, og legge til rette for at disse når ut til flest mulig i målgruppen (tiltak nr. 92). Nord universitet vil, i samarbeid med Trygg Trafikk og Sintef, gjennomføre et prosjekt med bruk av blikkpunktkamera (eyetracker) for motorsykkelførere, og resultater av denne og lignende forskning vil kunne gi viktig informasjon til motorsykkelførere. Det tas også sikte på å bruke resultatet til opplæringsformål, både rettet mot nye førere og etterutdanning (tiltak nr. 93).

Analyser av dødsulykker (UAG) med motorsykkel viser at mange av ulykkene skjer når to eller flere motorsykler kjører sammen. Dette kan skyldes store forskjeller i kjørekompetanse hos førerne innen samme gruppe. Motorsykkelkjøring er svært ferdighetsbasert og kjøreopplevelser over år er med på å utvikle ferdighetene. I tillegg oppfører hver motorsykkel seg forskjellig, har ulikt utstyr og ulik nedleggsvinkel, noe som har stor betydning i kurver. NMCU vil utarbeide materiale som beskriver utfordringer ved kjøring i følge og gir råd om hvordan man skal kjøre (tiltak nr. 94). Dette skal kommuniseres til MC-klubbene ved sesongstart, digitalt eller ved innlegg på klubbkvelder.

Uhellet kan være ute. Her et foto fra en ulykke i Telemark. Alt gikk bra men det ble et sykehusopphold. Her var føreren utrolig erfarnen og dyktig, men kom ut for et uhell.

Analyser viser at utenlandske førere er overrepresentert i dødsulykkene med motorsykkel. Statens vegvesen vil legge til rette for at utenlandske førere blir informert om særlige utfordringer knyttet til norske veier. Det vil bli utarbeidet informasjonsbrosjyrer som kan finnes på fergesteder og andre grenseoverganger, og digitale løsninger som kan distribueres på digitale plattformer som utenlandske motorsyklister bruker (tiltak nr. 95).


Ulykkesanalyser viser at det har skjedd mange motorsykkelulykker der hjelmen falt av i sammenstøtet, enten fordi den ikke passet eller fordi festeanordningen røk. De som kjøper motorsykkel eller moped er ofte ikke kjent med hjelmens oppbygning og funksjon, for eksempel at det er innholdet og ikke skallet som gir effekt. Bruk av riktig bekledning er også viktig, både for å sikre synlighet og for å forebygge skader når ulykken først er ute. NMCU vil i samarbeid med Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF), ta ansvar for at motorsyklistene og mopedførerne får god sikkerhetsinformasjon og faglige råd ved kjøp av hjelm og annen sikkerhetsbekledning (tiltak nr. 96).

Bård Vikestad, daglig leder i NMCU, har vært aktiv i arbeidet med planen.

Forsikringsbransjen vil være en viktig medspiller for å spre sikkerhetsrelatert kunnskap. Statens vegvesen vil samarbeide med bransjen for å medvirke til at viktig informasjon går ut til brukerne via selskapene.

Eddie Mathisen er en landets mest erfarne førerutviklere innen MC og daglig leder av Førerutvikling.no

MC-sikkerhet.no er en prosjektgruppe bestående av frivillige med høy teknisk, IT-rettet og pedagogisk kompetanse. Gruppen har et stort kontaktnettverk mot MC-bransjen og aktuelle organisasjoner, og jobber blant annet med å produsere nye og målrettede filmer basert på analyse- og forskningsbasert kunnskap.

Ulykkesanalyser viser at omtrent en tredjedel av de alvorlige ulykkene på motorsykkel skyldes ekstrem atferd. Politiet bruker kunnskap på bakgrunn av etterretning, analyser og teknologiske hjelpemidler (ANPR) for å identifisere «ekstremførere», for å forebygge og avdekke trafikkovertredelser som kan føre til dødsulykker.

Foto: Rudi Schedl

Tidligere var det flest unge mellom 18 og 24 år som omkom eller ble hardt skadd på tung motorsykkel, mens det nå er flest drepte og hardt skadde i aldersgruppen 45-54 år (figur 14.2). Det er nødvendig å identifisere hovedgrunnene til at denne aldersgruppen er spesielt ofte innblandet i alvorlige motorsykkelulykker. Universitetet i Stavanger utarbeidet i 2021/2022 en temaanalyse av motorsykkelulykker på oppdrag fra Statens vegvesen, der dette var en av flere problemstillinger som blir undersøkt (Universitetet i Stavanger: Temaanalyse av alvorlige ulykker på ATV, moped og motorsykkel 2015-2020, Tone Iversen. Ove Njå).

NMCU vil i samarbeid med Statens vegvesen iverksette tiltak rettet mot motorsykkelførere i aldersgruppen 45-54 år på bakgrunn av særskilte analyser av målgruppens ulykkesrisiko (tiltak nr. 97).

Per-Anton Vinje, styreleder i MCF har gjennom foreningen vært med i arbeidet med planen.

Føreropplæring og frivillig etterutdanning
Uerfarne motorsyklister er mest ulykkesutsatt, uavhengig av alder. Det er derfor svært viktig å bygge mest mulig erfaring raskt. Dette gjøres blant annet gjennom føreropplæringen og frivillige etterutdanningskurs. God tilgang på øvingsbaner er viktig for å kunne øve på situasjoner som ikke kan trenes på på offentlig vei.

Føreropplæringen for motorsykkel har et sterkt fokus på kjøreteknisk kompetanse for blant annet å motvirke utforkjøringsulykker. En stor del av opplæringen går også ut på å gjøre motorsyklistene i stand til å ta gode taktiske og strategiske valg.

NAF MC har et landsomfattende tilbud for motorsyklister, Sikker på MC, som videreføres fra forrige planperiode. Kurset foregår i all hovedsak på vei, og har fokus på gode kjørestrategier, risikoforståelse og samhandling. Kurset skal være et lavterskelkurs, der målgruppen både omfatter ferske og erfarne motorsykkelførere (tiltak nr. 98).

2022 Honda NT1100

Faktaboks 14.1 – Tilgjengelige sikkerhetsrelaterte førerstøttesystemer for motorsykkel

 • Antilock bremsesystem (ABS)
 • Automatiske nødbremsesystemer (AEBS)
 • Kombinerte bremsesystemer (CBS)
 • «Følsomme» systemer for å oppdage varierende veidekke
 • Elektronisk justerbar fjæring
 • Trekkraftkontrollsystemer (TCS)
 • Justerbare kjøretur moduser (tørr vei, våt vei og race for banekjøring)
 • Automatisk stabilitetskontroll
 • Elektronisk fartsholder (CC)
 • Adaptiv fartsholder (ACC)
 • Kjøretøy til infrastruktur (V2I)
 • Kjøretøy til kjøretøy (V2V)
 • Automatisk oppkall ved ulykke (E-call)
 • Blindsonedeteksjon og varsling
 • Elektronisk overvåking og deteksjon av hendelser (EDR)
 • Airbag på mc
 • Airbag på vest
 • Overvåkingssystem for dekktrykk (TPMS)
 • Girskiftassistent (ved opp- og nedgiring uten bruk av clutch)

Andre hjelpesystem:

 • Navigasjonssystemer
 • Bakkestarthjelp
Jan Kristensen er trafikksikkerhetsrådgiver i MCF.

Både importørforeningen (MCF) og forhandlerforeningen (NMCF) vil bli trukket inn i MC-samarbeidet i planperioden. Forhandlerforeningen vil arbeide for å få kundene til å etterspørre sykler og utstyr med god sikkerhet. Forhandlerforeningen vil også tilby såkalt Frivillig Kjøretøy /Kontroll (FKK), som er en erstatning for at motorsykler ikke er pålagt periodiske kjøretøykontroll (PKK). Den benyttes også ved kjøp og salg av brukt motorsykkel mellom privatpersoner.


Sikre mopeder og motorsykler
Det er en utfordring å finne effektive tiltak som reduserer skadeomfanget på fører og passasjer ved ulykker. Å kjøre motorsykkel er forbundet med langt større risiko enn bil, hvor man sitter inne i et ettergivende «stålbur» omgitt av sikkerhetsbelter og airbagger. Det pågår et utviklingsarbeid på produsentsiden som forhåpentligvis vil gi gevinst på sikt i form av sparte menneskeliv.

Det har blitt introdusert flere tekniske løsninger for motorsykkel de siste årene, hvorav de fleste er sikkerhetsrelatert (se faktaboks 14.1). Det er viktig at førerne kan forskjellen på ulike typer motorsykler og mopeder som dukker opp på markedet. Nye kjøretøykombinasjoner («hybrider»), som for eksempel Speed pedelecs, vil kreve nye ulykkesforebyggende tiltak. Passive sikkerhetssystemer kan gi utilsiktede konsekvenser ved at de stjeler oppmerksomhet. Det er viktig at føreren får god nok informasjon om disse før sykkelen tas i bruk. Forhandlerne er viktige trafikksikkerhetsaktører i kraft av å ha direkte kontakt med målgruppen.

Motorsykkelparken i Norge har en gjennomsnittsalder på over 20 år, samtidig som verkstedene er få og kundene dukker opp innenfor en kort sesong. Det vil derfor være hensiktsmessig at aktørene oppfordrer motorsyklistene å sjekke syklene sine også på høsten og vinteren.

Fotos fra WIMA kjørekurs i 2020 på Rudskogen.

Veirelaterte motorsykkeltiltak
TS-inspeksjonene skal ivareta alle trafikantgrupper og er et viktig tiltak for å avdekke feil og mangler ved veien. For at en TS-inspeksjon skal bli optimal med tanke på motorsyklistenes sikkerhet, bør den suppleres med en egen temainspeksjon/befaring på motorsykkel. NMCU vil ta initiativ til, og delta aktivt på, slike temainspeksjoner/veibefaringer sammen med veieierne. Formålet er å avdekke forhold ved vei og sideterreng som er kritiske for motorsyklister. Det er viktig at minst en av deltakerne fra veieier har relevant motorsykkelkompetanse (tiltak nr. 99). Aktiviteten kan skje gjennom de fylkesvise MC-foraene eller tilsvarende lokale MC-grupper i fylkene.

Utforkjøringer er den mest vanlige ulykkestypen for motorsyklister. Statens vegvesen vil igangsette et arbeid for å kartlegge sideterreng og for mulig etablering av underskinner eller tilrettelegging av tilgivende sideterreng. Fylkeskommunene inviteres til å delta i dette arbeidet (tiltak nr. 100). Det vil også bli gjennomført en pilot med bruk av godt bøyelige, synlige stolper, for å øke optisk leding i overraskende kurver (tiltak nr. 101).

Runa Grydeland fra WIMA og Stavanger i Rogaland fortalte om «Alene sammen på MC gjennom Norge på KTM» på Straand Treffet i 2021.

Det er foreslått at Statens vegvesens veileder V621 MC-sikkerhet (MC-håndboka) skal utgå i planperioden. Innhold i denne veilederen vil i stedet bli integrert i andre relevante dokumenter, som R610 Drift og vedlikehold, N200 Vegbygging og N100 Veg- og gateutforming. Grunnen til dette er at man ser det som mer formålstjenlig at sikkerhet for motorsyklister ivaretas i sentrale normaler og retningslinjer med en helhetlig tilnærming til alle trafikantgrupper, framfor i en egen veileder for motorsykkel.

De fleste alvorlige motorsykkelulykker er utforkjøringer i ytterkurver. En vanlig ulykkestype er sammenstøt med rekkverk og rekkverksstolper. Sprekker i asfalten og løsgrus i veibanen medfører også en åpenbar risiko for motorsyklistene.

Tiltak i sideterrenget og utforming av kurver har stort skade- og ulykkesreduserende potensial. Økt bruk av underskinner vil kunne bidra til at skadene ved påkjørsel reduseres. Det beste vil ofte være at man i stedet for rekkverk gjør sideterrenget åpent og «tilgivende», samt plasserer skiltstolper, stolper for veilys m.m. på en slik måte at de ikke utgjør en fare ved velt eller utforkjøring.

Bruk av bakgrunnsmarkering og ettergivende stolper for visuell linjeføring er effektive tiltak. Vegetasjon i sideterrenget må holdes nede slik at motorsyklisten får brukt blikket riktig og sikres god optisk leding. Ved rydding av vegetasjon må trestammer kappes helt nede ved bakken.

Oppfølgingstiltak:

 1. Statens vegvesen vil lede et Nasjonalt forum for MC-sikkerhet, med hensikt å samle og involvere sentrale og kompetente fagmiljøer.
 2. Fylkeskommunene vil legge til rette for en samordnet innsats mot motorsykkelulykker.
 3. Statens vegvesen vil, i samarbeid med NMCU og andre relevante aktører, utarbeide en gjennomføringsplan for ATV-, moped- og motorsykkeltiltak, basert på blant annet tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025.
 4. Statens vegvesen vil gjennomføre målrettede tekniske og administrative kontroller på skoler og andre steder hvor mopedførere treffes.
 5. Norsk MC-forhandlerforening sine medlemmer vil i samarbeid med NMCU legge til rette for ett trafikksikkerhetsarrangement per år hos de medlemmene som har kapasitet og lokaliteter til å gjennomføre slike arrangement.
 6. MCSikkerhet.no vil, i samarbeid med Trafikkforum, Norges Trafikkskoleforbund, NMCU, NAF og Statens vegvesen, videreutvikle ideen med korte og lett forståelige filmer basert på kunnskap om ulykker.
 7. Nord universitet vil, i samarbeid med SINTEF og Trygg trafikk, gjennomføre et prosjekt med bruk av blikkpunktkamera (eyetracker) for motorsykkelførere. Resultatene er tenkt benyttet til ulike informasjons- og opplæringsformål.
 8. NMCU vil utarbeide materiale som beskriver utfordringer ved kjøring i følge og gir råd om hvordan man skal kjøre.
 9. Statens vegvesen vil legge til rette for at utenlandske motorsykkelførere blir informert om særlige utfordringer knyttet til norske veier, for eksempel ved at de får informasjon når de ankommer landet.
 10. NMCU vil, i samarbeid med Norsk MC-forhandlerforening, ta ansvar for at motorsyklistene og mopedførerne får god sikkerhetsinformasjon og faglige råd ved kjøp hjelm og annen sikkerhetsbekledning.
 11. NMCU vil, i samarbeid med Statens vegvesen, iverksette tiltak rettet mot motorsykkelførere i aldersgruppen 45-54 år, på bakgrunn av særskilte analyser av målgruppens ulykkesrisiko.
 12. NAF vil videreføre Sikker på MC, et landsdekkende lavterskelkurs for ferske og erfarne motorsykkelførere med fokus på gode kjørestrategier.
 13. NMCU vil i samarbeid med veieierne ta initiativ til, og delta på, veibefaringer og temainspeksjoner med særlig fokus på kritiske forhold ved vei, sideterreng og optisk ledning for motorsykkel.
 14. Statens vegvesen vil igangsette et arbeid med rutevis kartlegging av sideterreng for mulig etablering av underskinner eller tilrettelegging for tilgivende sideterreng, der fylkeskommunene inviteres til å delta.
 15. 101.Statens vegvesen vil gjennomføre en pilot for utprøving av tiltak for å hindre utforkjøringsulykker med motorsykkel, herunder godt synlige og bøyelige stolper, for å bedre optisk leding i overraskende kurver.
Share via
Send this to a friend