ATV tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025

Bjørn Richard Johansen
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. Videre har mange aktører og interesseorganisasjoner vært bidragsytere som ATV Importørenes Forening.


Mandat for prosjektet
Mandat for utarbeidelse av tiltaksplanen er gitt i Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Planen bygger på ambisjoner og overordnede prioriteringer i NTP. Videre er prioriteringene i samsvar med aktørenes interne styringsdokumenter, der de mest sentrale er Statens vegvesens gjennomføringsplan 2022-2027 (33), politiets strategidokument «Forebygging som politiets hovedstrategi 2021-2025», Trygg Trafikks handlingsplan 2022-2023, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de åtte storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner.


Formålet med tiltaksplanen er å utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene. Tiltakene i tiltaksplanen skal bidra til at vi har stø kurs mot ambisjonen i NTP om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte. Dette innebærer at samlet antall drepte og hardt skadde må mer enn halveres fra 2020 til 2030, mens det for antall drepte innebærer en reduksjon med 46 prosent.

Her ser du en sak i forbindelse med lanseringen av planen.

Her er link til selve planen.

Her finner du det som er omtalt knyttet til ATV i den nasjonale tiltaksplanen.


ATV som kategori
ATV (All Terrain Vehicle) utgjør ikke en ensartet type kjøretøy. Begrepet omfatter kjøretøy med forskjeller iblant annet antall hjul, bruksområde, utforming og tilgjengelig fabrikkmontert verneutstyr for fører.


Fellestrekk
Felles for ATVer er at de er konstruert for å ta seg godt fram utenfor vei. De har kort akselavstand, høyt tyngdepunkt, myke fjærer og grove dekk. Dette er egenskaper som vil kunne gi sikkerhetsmessige utfordringer når de kjøres på vei. Firehjulinger med to seter ved siden av hverandre, pedaler for gass og brems, bilratt og veltebøyler kalles UTV (Utility Terrain Vehicle). I omtalen nedenfor velger vi å la betegnelsen ATV også innbefatte UTV.


Kraftig vekst i Norge
Bruken av ATV har økt kraftig de senere årene, og det er nå i underkant av 90 000 veiregistrerte ATVer i Norge. Fra å primært være et arbeidskjøretøy beregnet på arbeidsoppgaver i terrenget, brukes ATV nå i økende grad til fritidsbruk. Flere har tatt i bruk ATV på samme måte som man tidligere brukte motorsykkel, eller som en «bil nummer to».

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland overleverte rapporten til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet). Foto: SD.

Mer kartlegging
Vi har ingen god totaloversikt over ulykker med ATV, da mange av ulykkene skjer utenfor vei, og derfor ikke inngår i Statens vegvesen sitt ulykkesregister. Dersom vi begrenser oss til veitrafikkulykker har vi sett at det i perioden 2010-2020 var gjennomsnittlig 1-2 drepte og om lag 10 hardt skadde på ATV hvert år. 60 prosent av de drepte og hardt skadde var i utforkjøringsulykker. En fordeling på alder viser at det er aldersgruppen 15-19 år som er klart oftest involvert i ulykker med ATV, men at alvorligheten er gjennomgående høyere i ulykker med voksne. Når det gjelder dødsulykker med ATV skiller disse seg ut ved at det er en høy andel der fører utviser en ekstrematferd.


Kultur må bedres blant unge
Det er en uheldig trafikksikkerhetskultur blant enkelte brukere av ATV, noe som spesielt gjelder for de yngste aldersgruppene. Gode og treffsikre tiltak forutsetter økt innsikt om holdninger og kunnskap, både blant de unge selv og blant deres foresatte. Nord universitet vil bidra til økt innsikt gjennom, i samarbeid med Trygg Trafikk, å kartlegge ATV-brukernes holdninger og atferd, samt foresattes holdninger til ungdommens atferd og deres kunnskap om ungdommens risiko ved bruk av ATV (tiltak nr. 175). Dette skal gi grunnlag for å iverksette tiltak rettet mot brukere av ATV og deres foresatte.


Temaanalyser i regi av Statens Vegvesen og Universitetet i Stavanger

Statens vegvesen utarbeidet i 2015 en temaanalyse om ulykker med ATV, der det ble pekt på en rekke utfordringer knyttet til regelverket for disse kjøretøyene. Dette bekreftes i en ny temaanalyse fra Universitetet i Stavanger i 2022. Det finnes for eksempel ingen egen kjøretøyklasse for ATV. Avhengig av egenskaper blir de klassifisert enten som moped, motorsykkel, motorredskap eller traktor.

Krav til føreropplæring er knyttet til kjøretøyklasse, hvilket betyr at det ikke er noen egen obligatorisk føreropplæring tilpasset ATV. Videre er det vanskelig å få en god oversikt over ulykker med ATV, når disse registreres som mopedulykke, motorsykkelulykke eller traktorulykke, avhengig av hva kjøretøyet er klassifisert som. Det er også behov for å se nærmere på om kravene som stilles for typegodkjenning av ATV for kjøring på vei er strenge nok. Statens vegvesen vil, med bakgrunn i påpekninger i temaanalysene og de senere årenes utvikling i bruk av ATV, foreta en helhetlig gjennomgang av regelverket, som omfatter både kjøretøyet, opplæringen og bruk (tiltak nr. 176).


ATV-importørenes Forening
ATV-importørenes Forening (AIF) har utarbeidet et kursinnhold for et frivillig sikkerhetskurs beregnet for kjøpere av ATV. Formålet med kurset er at kjøperen skal bli kjent med kjøretøyet, få kunnskap om gjeldende regelverk og en god risikoforståelse. Kurset innbefatter en kort teoridel og en to-timers praktisk del. Det er avholdt to piloter for å teste ut konseptet. AIF vil videreutvikle kurset, med sikte på at det skal bli et attraktivt nasjonalt tilbud til alle kjøpere av ATV (tiltak nr. 177).

Tiltakene 175-177 vil bli nærmere omtalt i en egen gjennomføringsplan for ATV-, moped- og motorsykkeltiltak (jf. tiltak nr. 89 i kapittel 14 Motorsykkel og moped).

175. Nord universitet vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, kartlegge ATV-brukernes holdninger og atferd, samt foresattes holdninger til ungdommens atferd og deres kunnskap om ungdommens risiko ved bruk av ATV.

176. Statens vegvesen vil foreta en helhetlig gjennomgang av regelverket for ATV, som omfatter både kjøretøyet, opplæringen og bruk.

177. ATV-importørenes Forening vil videreutvikle konseptet med frivillig sikkerhetskurs for ATV, med sikte på at det skal bli et attraktivt nasjonalt tilbud til alle kjøpere av ATV.

 

Kort om ATV i Norge:
Access importeres av Erling Sande ASArctic Cat importeres av Erling Sande AS, Can-Am importeres av BRP NorgeHisun importers av Erling Sande ASHonda importeres av Kellox,  Kawasaki importeres av Norsk Motor ImportPolaris importeres av PolarisSMC importeres av Norsk Motor ImportSuzuki importeres av Erling Sande ASSYM importeres av Norsk Motor ImportTGB importeres av Norsk Motor ImportYamaha importeres av Yamaha Motor Norge AS. For å se mer om merkene trykk på linker eller se her for samlet oversikt: LINK

AIF – ATV Importørenes Forening, c/o Advokatfirma Lønnum DA, v/Arve Lønnum, Slemdalsveien 70 B, 0370 Oslo. Mobil 90 11 89 00 og e-post: al@adlo.no

 

Share via
Send this to a friend