179 nye tiltak skal gjøre norske veier tryggere. Viktige tiltak for oss som er aktive brukere av MC, ATV, snøscooter og bil.

Bjørn Richard Johansen
Planen peker på 15 hovedinnsatsområder som skal vies særlig oppmerksomhet. Blant annet er det i de nærmeste årene viktig å jobbe for å få ned ulykkestallene knyttet til blant annet fart, rus, unge og eldre trafikanter, og MC. – Norge er verdens mest trafikksikre land, men det kan ikke bli en hvilepute. Regjeringen vil intensivere arbeidet for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Når vi nå har mottatt en oppdatert tiltaksplan for trafikksikkerhet, har vi 179 omforente og faglig forankrede tiltak som vil bidra til at det blir enda tryggere å ferdes på norske veier i årene som kommer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Veidirektør Ingrid Dahl Hovland overleverte rapporten til samferdselsminister Nygård. (Foto: SD)

Viktig plan for å jobbe mot Null-visjonen
Samferdselsministeren fikk i dag overlevert ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025. Statens vegvesen har for sjette gang ledet arbeidet med rulleringen av tiltaksplanen, som er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. I tillegg har over 20 organisasjoner bidratt inn i planen. Sammen skal de sikre gjennomføringen av de til sammen 179 konkrete tiltakene.

Link til lanseringen av planen 11. mars 2022.

Tiltakene i tiltaksplanen skal bidra til stø kurs mot ambisjonen i Nasjonal transportplan om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte. Link til video fra lanseringen i går.


Særlig innsats overfor blant annet unge og eldre trafikanter

Planen peker på 15 hovedinnsatsområder som skal vies særlig oppmerksomhet. Blant annet er det i de nærmeste årene viktig å jobbe for å få ned ulykkestallene knyttet til blant annet fart, rus, unge og eldre trafikanter, og MC.


– Vi ser i ulykkestallene at vi blant annet må jobbe spesielt målrettet overfor ungdom mellom 16 og 19 år. Den positive utviklingen i ulykkestallene vi hadde for noen år siden, har stoppet opp. Det er en aldersgruppe med høy ulykkesrisiko sammenlignet med andre aldersgrupper, og det er bekymringsverdig at tallene på drepte og hardt skadde ikke går ned i denne aldersgruppen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet).

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det vil også være behov for å rette et spesielt fokus mot de eldste bilistene i årene som kommer
– Risikoen for å bli drept eller hardt skadd er markert økende for trafikanter fra og med fylte 75 år. Dette gjelder både for eldre bilførere og fotgjengere. Mens høy fart og ruspåvirkning er viktige ulykkesårsaker for yngre førere, er for eksempel sykdom og manglende informasjonsinnhenting faktorer som langt oftere er årsak til dødsulykker hos de eldste førerne. I tillegg tåler eldre de fysiske påkjenningene ved ulykker dårligere enn yngre, og ulykker der eldre er involvert får derfor ofte et alvorlig utfall. Med forventet økning i antall eldre trafikanter fremover, er det viktig med målrettede tiltak over et bredt felt for å redusere risikoen for å bli drept eller hardt skadd for denne gruppen, sier Jon-Ivar Nygård.

Odd Terje Døvik leder NMCU i Norge.

God og viktig plan sier NMCU
– Dette er en god plan og vi støtter opp om tiltakene her. Vi har også vært aktivt med i utviklingen av planen som ble lansert i går, sier Odd Terje Døvik som er leder av NMCU.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Det unike samarbeidet om trafikksikkerhet er det viktigste tiltaket
Samtidig peker tiltaksplanen på at det aller viktigste virkemiddelet er det gode samarbeidet mellom alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet, både de offentlige og de private. Se link til pressemeldingen knyttet til den nye planen.

Her ser vi NMCU statistikken som viser den betydelige økningen i antall motorsykler opp mot utvikingen i ulykker.

– Trafikksikkerhet er et felles ansvar og krever et godt samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Denne tverrsektorielle planen viser for alvor at trafikksikkerhet favner mer enn veisektoren og at samarbeidet på feltet er godt og tett. Andre land misunner oss dette unike samarbeidet. Jeg har stor tro på at det arbeidet som aktørene legger ned her med de tiltakene som skal gjennomføres vil gi resultater, avslutter Jon-Ivar Nygård.

Share via
Send this to a friend