Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste årene skriver Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

Bjørn Richard Johansen
I 1980 var 4,8 % av bestanden av motorsykler innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var andelen redusert til 0,34 % og i 2020 var andelen nede i 0,26%

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for de ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU organiserer i overkant av 10 000 betalende medlemmer.


Ulykkesrisiko og skaderisiko

– Det er lett å forstå at en motorsyklist har større risiko for å bli skadet i en trafikkulykke enn for eksempel en bilfører. Uten et beskyttende karosseri rundt seg kan et sammenstøt som bare fører til en bulk i skjermen på en bil kunne føre til personskade for en motorsyklist, sier Odd Terje Døvik som er leder for sentralstyret i NMCU. Saken ble først lagt ut på NMCU.org sin hjemmeside. Les også: NMCU: Kjør motorsykkel og unngå smitte på en sikker måte.

Dette gjelder også ulykker på motorsykkel generelt. I 1980 var 4,8 % av bestanden av motorsykler innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var andelen redusert til 0,34 % og i 2020 var andelen nede i 0,26%.

– Det er beklagelig at antall dødsulykker på motorsykkel går opp samtidig som antallet dødsulykker på veiene totalt går ned. Vi må imidlertid se dette i sammenheng med at antall motorsyklister på veiene har hatt veldig stor økning og at det nettopp i korona-året 2020 var mange som valgte norgesferie på nettopp motorsykkel, sier Døvik i NMCU.

– Vi er enige i Trygg Trafikk sin kommentar i P4 torsdag 8. april om sammenhengen mellom økt antall motorsykler på veiene og flere ulykker, og vi slutter oss til oppfordringen om at motorsyklistene tar det rolig, spesielt nå i starten av sesongen når man er rusten, understreker Odd Terje Døvik i NMCU.

Odd Terje Døvik er leder i sentralstyret i NMCU

– Dette betyr ikke at motorsyklister har høyere ulykkesrisiko, men at vi har høyere skaderisiko. Faktisk er MC-førere i gjennomsnitt mindre innblandet i ulykker enn gjennomsnittstrafikanten. Motorsyklister er dog en ubeskyttet trafikantgruppe og i tillegg er motorsykkel et kjøretøy som krever høy førerkompetanse, forteller Odd Terje Døvik i NMCU.

Mange flotte øyeblikk på motorsykkelen.

– Vi vet at motorsykler i en viss grad tiltrekker seg folk med ekstremadferd og disse utgjør en betydelig del av ulykkesbildet. Det er politiets oppgave å luke disse vekk fra veiene. NMCU kan heller ikke påta seg ansvar for hver enkelt motorsyklist, eller for motorsyklister som gruppe, sier Odd Terje Døvik.

Her et fotos fra en ulykke. Heldigvis gikk det godt men den veldig erfarne føreren som måtte på sykehus med lengere opptrening.

Videre:
– NMCU arbeider likevel langsiktig og målrettet for å hjelpe alle motorsyklister til en tryggere hverdag på veien både ved å påvirke hvordan veier bygges og vedlikeholdes, og ved å bidra til økt kompetanse hos hver enkelt motorsyklist. Dette arbeidet gjøres fritt og gratis tilgjengelig for alle, både motorsyklister og andre veifarende. NMCUs kompetanse og publikasjoner brukes for eksempel flittig i trafikkskoler i hele Norden, understreker Odd Terje Døvik.

Viktig med god og riktig informasjon til mediene
– Gjennom media blir det noen ganger stilt spørsmålstegn ved motorsyklisters holdninger. Ikke sjelden blir manglende sikkerhetsbevissthet brukt som forklaring på antallet drepte og skadde motorsyklister. Disse påstandene er gjerne fremsatt uten bruk av faktabasert analyse og bærer ofte preg av antagelser, forteller Odd Terje Døvik.

Bard Vikestad er daglig leder i NMCU.

Trafikksikkerhet i fokus
NMCU har trafikksikkerhet blant motorsyklistene høyt på agendaen, med tilrettelegging av førerutviklingskurs for å hindre ulykker og arbeid for å redusere skadeomfang av ulykker som likevel inntreffer.

– NMCU er opptatt av faktabasert kommunikasjon rundt MC-ulykker, slik at man på dette grunnlaget kan jobbe med forbedringer som faktisk gir effekt uten at motorsyklistene rammes av urimelige eller unødvendige restriksjoner, avslutter Odd Terje Døvik.

Grafen nedenfor viser andel ulykker målt opp mot bestanden av motorsykler.

Kort om NMCU:
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU organiserer i overkant av 10 000 betalende medlemmer. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for de ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU er representert i den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations). NMCUs øverste organ er sentralstyret som velges på årsmøtet. Leder pr. 4/9-17 er Odd Terje Døvik. NMCU har tillitsvalgte i kretsstyrer i 15 fylker i Norge. NMCU sekretariatet ligger i Moss og har to heltidsansatte.

Saken ble oppdatert 8. april 2021.

Share via
Send this to a friend