Motorferdselsloven: Bengt Rune Strifeldt (FrP) med skriftlig spørsmål til klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V). SKFR burde blitt spurt om å sitte i utvalget.

Bjørn Richard Johansen
Spørsmålet lyder: Vil Statsråden lytte til befolkningen og interessemiljøene og utvide det nedsatte Motorferdselsutvalget med utvalgsmedlemmer fra snøscooter- og ATV organisasjonene, og fra reiselivs- og utmarksnæringen for å sikre bedre legitimitet for utvalgets konklusjoner?

Begrunnelse beskriver Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Finnmark, slik i sitt spørsmål til Klima og miljøvernministeren:

Klima og miljøvernministeren Sveinung Rotevatn (Venstre).

Økt myndighet og større selvstyre
FrP har i lang tid vært opptatt av at kommunene og lokaldemokratiet skal gis økt myndighet og større selvstyre over motorisert ferdsel i utmark og redusert byråkrati.


Viktig fremkomstmiddel

Snøscooter er et viktig framkomstmiddel for rekreasjon og nyttekjøring spesielt i de nordlige delene av landet, distriktene og på Svalbard, og brukes også av frivillighet og redningsorganisasjoner. Snøscooter er en viktig faktor for svært mange for å bidra til rekreasjon, bolyst og trivsel, i tillegg legge bedre til rette for reiseliv, opplevelsesturisme, nyttekjøring og annen næringsutvikling i grisgrendte områder av vårt land. Erfaringer fra Sverige og kommuner i Norge som har satset på snøscooter viser også store positive ringvirkninger for kommunene som har etablert gode samarbeid med snøscooterinteressene.


Uten lokal forankring

Dagens Motorferdsellov og tilhørende regelverk er uten lokal forankring, stivbent og virker i praksis mot sin hensikt. Nasjonale regler kan ikke regulere hvordan utmarkskjøring skal reguleres lokalt på en effektiv måte tilpasset den enkelte kommune. Kommunene kan på en god måte overta forvaltningsansvaret for dette regelverket, og var også bestillingen fra Stortinget.

Frustrasjon
Det har skapt stor frustrasjon og opprør i lokalsamfunnene og i interessemiljøene etter at Klima- og miljøministeren satte ned et lovutvalg hvor


Store mangler med utvalget

INGEN av snøscooter- og ATV organisasjonene eller reiselivs- og utmarksnæringen er representert – De er ikke engang spurt om å delta. Utvalget har også fått en særdeles lang frist til 1. desember i 2023 på å komme med en utredning.

Erik Kirkvold er styreleder i SKFR, Snøscooterklubbenes Fellesråd.

SKFR burde vært i utvalget
Det burde vært naturlig og en selvfølge at Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) som representerer 43 snøscooterforeninger i hele landet fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord, og representanter fra reiselivs- og utmarksbedrifter å være representert i et slikt utvalg for å gjennomgå regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette.

Slik Statsråden legger opp prosessen så vil lokalt næringsliv og disse interesseorganisasjonene holdes på pinebenken til 2024 for å vente på et forslag fra et utvalg som ikke representerer deres interesser i det hele tatt, og flere disse har et grunnleggende negativt syn på snøscooterkjøring.


Stortingets vilje er viktig

Dette anses av mange å være et rent politisk bestillingsverk og sabotering av Stortingets vilje, det vil være vanskelig å sikre legitimitet for utvalgets konklusjoner, som er viktig dersom utvalgets arbeid skal tas på alvor i det videre arbeid.

FrP vil utfra svaret fra Statsråden vurdere å løfte saken inn til ny behandling på Stortinget igjen dersom Statsråden ikke vil lytte til anbefalinger om å utvide utvalget og invitere med medlemmer fra de berørte interesseorganisasjonene og berørte næringsaktører, avslutter Bengt Rune Strifeldt sitt spørsmål til Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn.

 

Share via
Send this to a friend