Flott snøscooterinitiativ av Ofoten Snøscooterforening. Vil ha løype til Sverige fra Narvik og fikk forsiden i Avisen Fremover i Narvik i dag.

Bjørn Richard Johansen
Snøscooter løyper fra Narvik til svenskegrensen. Ofoten snøscooterforening foreslår følgende: Scooterløype fra Fornes ved Ballangen sør for Narvik til Sverige skriver Avisa Fremover i Narvik i dag.
Faksimile av oppslaget i Fremover.

Ofoten Snøscooterforening foreslår en fire mil lang snøscooterløype fra Fornes ved Ballangen til Sverige. Det kommer frem av et forslag Ofoten Snøscooterforening har sendt til Narvik Kommune. Planene og et godt prospekt som snøscooterklubben har utvikles ble presentert i en flott artikkel i Avisa Fremover i Narvik i dag.

I innspillet til kommuneplan for Narvik er det poengtert at den svenske turistforeningen ønsker alle velkommen til sine hytter, uansett om man kan komme på ski, til fots, på scooter eller med helikopter, skriver Fremover. Fremover er den ledende dagsavisen i Narvik og nordre-Nordland.

Ofoten Snøscooterforening
I prospektet til Ofoten Snøscooterforening er det plottet inn en fire mil lang snøscooterløype på kartet. Her er planen at den skal komme med i kommuneplanen for Narvik. Denne vil åpne for norsk snøscootertrafikk inn til Sverige, og anledning for svensker å kjøre helt ned til de norske fjordene, skriver Fremover.

Atle Ivan Rishaug som er styreleder i Ofoten Snøscooterforening.

Viktig sak
– Vi har jobbet med dette prosjektet en tid og lagt vekt på å lage en god utredning og forslag til Narvik kommune, sier Atle Ivan Rishaug som er leder av Ofoten Snøscooterforening til Reitwagen.no. Ofoten Snøscooterforenings forslag til trase for snøskuter i Narvik kommune.

Marlene Føre Frantzen er kjent fra den populære snøscooter serien Sledheads på TV2 i fjor høst. Hun gir stor ros til Ofoten Snøscooterforening for et godt forslag og en god utredning.

Godt forslag
– Dette er et veldig godt initiativ, sier Marlene Føre Frantzen til Reitwagen.no. Hun er kjent fra den populære snøscooter serien Sledheads på TV2 i fjor høst. Hun har også sammen med flere entusiaster sendt inn forslag til Narvik kommune om hvordan snøscooter kan være med å skape vekst i Narvik. Hun gir stor ros til Ofoten Snøscooterforening for utredningen og forslaget de har fremmet overfor Narvik kommune.

Fra forslaget til Ofoten Snøscooterforening.

Vil være med å skape vekst i regionen
I prosjektet fra Ofoten Snøscooterforening trekkes det frem at økt bolyst er et viktig bidrag for å få flere arbeidsplasser og vekst i næringslivet i regionen. Det er blant de effektene som Ofoten snøscooterforening mener vil komme om de får gjennomslag for etablering av snøscooterløyper i Narvik kommune.

Erik Kirkvold som leder Snøscooterklubbenes Fellesråd i Norge.

Stor ros til Ofoten Snøscooterforening
– Jeg vil berømme Ofoten Snøscooterforening med et godt arbeid i denne saken. Forslaget imponerer virkelig, sier Erik Kirkvold som leder Snøscooterklubbenes Fellesråd i Norge til Reitwagen.no. Snøscooterklubbenes Fellesråd har 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord som medlemmer.

Faksimile av oppslaget i Fremover i dag.

Det svenske løypenettet
I arealdelen av den nye kommuneplanen i Narvik ønsker Ofoten Snøscooterforening at det legges inn en løypetrasé fra snøscootere fra Fornes i Ballangen via Rundtuva ved Arnesfjellet (Blåfjellet) og inn til svenskegrensen. Der vil løyen møte det svenske løypenettet på sørsiden av Sitasjaure. Denne løypa har også et alternativt startpunkt i Bjørkåsen, skriver Fremover.

Einar Grindvold i BRP i Norge er styreleder for Snøscooterimportørenes Forening i Norge.

– Dette var virkelig hyggelig å lese. Her har virkelig Ofoten Snøscooterforening stått på for å lage en god utredning, sier Einar Grindvold som er styreleder for Snøscooterimportørenes Forening i Norge. Han jobber i BRP som er en av de store aktørene innen snøscootermarkedet i Norge og internasjonalt.

Snøscooterliv er flotte naturopplevelser.

Alternativt mener foreningen kan det etableres en løype fra Melkedalen til Sverige. Denne traseen vi imidlertid gå igjennom en drøy kilometer med skogvernområde, og foreningen har derfor ikke prioritert arbeidet med denne.

Fine leder sikrer trygg og god ferdsel med snøscooter.

Unngå konflikter
I innspillet til kommuneplanen skriver snøscooterforeningen at den har «tilstrebet i mest mulig grad å unngå konflikter med andre interessegrupper, og spesielt hensyntatt INON områder, reindrift og NOT’s løypenett».

Et INON-område er et område som ligger minst en kilometer unna større tekniske inngrep i naturen, slik som for eksempel kraftlinjer.

Følgende er ifølge innspillet vektlagt ved traséforslaget:

  • Berøre færrest mulig private grunneiere
  • Legge løypa i minst mulig konflikt med andre interessegrupper
  • Hensyn til reindrift
  • Sikkerhet med tanke på rasfare og regulerte vassdrag
  • I minst mulig grad berøre INON-områder
  • Mulighet for bruk av elektriske snøscootere
  • Mulighet for reiseliv/vinterturisme og ringvirkninger for allerede etablert næringsliv
Et kveldsbilde på vei i en flott snøscooterløype.

Ofoten Snøscooterforeningen skriver følgende om løypa fra Fornes
Fremover siterer også fra planen:
«Området har gode parkeringsmuligheter, området på vestsiden av E6 tilhører Leonhard Nilsen AS og en avtale om bruk til parkeringsformål anses mulig å få til.

Løypa legges langs den eksisterende anleggsveien og flytter seg ikke inn i utmark før man er på høyde med det nedlagte nikkelverket på Arnesfjellet, derfra legges løypa vestover og passerer 3 private eiendommer, i god avstand fra hyttefeltet på Arnesfjellet, det blir verken støy eller visuell påvirkning mot hyttefeltet.»

Videre:
«Deretter fortsetter løypa til Kaldådalen over statlig grunn, til den treffer 2 private grunneiere vest for Kaldåa, den ene grunneieren her er campingplassen. Det vil her være mulighet for campingplassen å lage tilknytning som kun berører deres egen eiendom, dersom dem ønsker å knytte seg til med formål om å tilby overnatting mm til brukere av løypa. Fra Kaldådalen til svenskegrensa følger løypa kun statsgrunn. Området fra startpunktet på Fornes frem til Blåfjellet ca. 7 km ut i traseen er sterkt menneskepåvirket med anleggsvei og regulerte vassdrag både på Arnesfjellet og i Kaldådalen. Området er svært lite brukt vinterstid som rekreasjonsområde for andre friluftsaktiviteter langs den foreslåtte traseen, konfliktnivået anses å være lavt.»

Flere familiemedlemmer på tur på snøscooter.

Slik beskriver snøscooterforeningen løypa videre inn til Sverige
Her skriver Fremover med bakgrunn i planen: « … og følger kun statsgrunn på Børsvannets østside og for det meste utenfor INON områder. Også her, i likhet med kjøreløyver gitt på helsegrunnlag, følger vi samme trasé helt til elva mellom Søndre Bukkevann og Geitvann. Vi har vektlagt at traseen allerede har vært brukt i mange år ifb. løyver på helsemessig grunnlag, samt at området er svært lite brukt av andre interessegrupper.»

Ofoten snøscooterforening trekker frem at de har tatt spesielt hensyn til Narvik og omegn turistforening, NOT, og dermed vektlagt å i minst mulig grad berøre dennes kjerneområde siden turistforeningen er «sterkt imot etablering av skuterløyper».

Pause og klar for ny økt i flott landskap.


Peker på norsk-svenske forskjeller
Snøscooterforeningen velger å bruke en del ord på å beskrive hvordan den oppfatter forskjellene mellom den norske og den svenske turistforeningen.

«Den svenske turistforening (STF) har en rekke hytter og dem er alle åpne for skuterbrukere, svensk frilufts kultur er inkluderende og det differensieres ikke mellom skifolk og skuterfolk eller andre grupper slik det gjøres på norsk side. Man er velkommen på STF’s hytter uansett om man kommer på ski, til fots, på skuter eller med helikopter. Det er sågar tilrettelagt med faste helikopterturer til enkelte hytter, selv i nasjonalparker, for at alle skal kunne komme seg til fjells uansett fysisk form eller helsemessige utfordringer.», står det å lese.

Fine opplevelser på snøscooter.


Arbeidsplasser og bolyst
Ofoten Snøscooterforening mener at etablering av snøscooterløype har et stort turismepotensial og peker på at i Sverige er snøscooter en del av vinterturismen og store summer legges igjen, skriver Fremover.

Foreningen mener at det ligger store muligheter for utvikling av turismeprodukter som kan gi positive ringvirkninger for næringslivet og arbeidsplasser vil skapes. Det pekes blant annet på at mange svensker ønsker å kjøre over fjellet ned mot norske fjorder, siden dette oppleves som eksotisk.

Fine omgivelser.

Foreningen skriver også at Narvik kommune og regionen rundt er preget av fraflytting. Selv om årsakene er sammensatte mener foreningen at muligheten for å kunne kjør snøscooter i kommunen vil gi mer bolyst.

Det pekes til slutt på at foreningen mener at snøscooterfolk ofte blir fremstilt feilaktig som en gruppe mennesker med lite respekt for natur, dyreliv og annet friluftsliv.

«Realiteten er at vi nyter naturen og respekterer dens sårbarhet og dyrelivet som fjellfolk flest», skriver foreningen i innspillet som i dag fikk forsiden og to sider i Fremover i Narvik.


Merk: Billedmontasje/Faksimile fra Fremover ved Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend