NMCU - Nedbemanner sekretariatet for å redusere kostnader. Forbereder flytting til Oslo fra Moss.

Bjørn Richard Johansen
Før helgen ble det kjent at NMCU vil samlokalisere sekretariatet med Norsk Motorsportforbund (NMF) på Ullevål stadion fra mai neste år. Dette er et av flere grep som nå tas for å effektivisere arbeidet og styrke slagkraften til NMCU. Sentralstyret i NMCU har også besluttet å gjennomføre en nedbemanning ved sekretariatet. Konkret innebærer det en reduksjon fra 3,2 til 2 årsverk med virkning fra 1. februar 2021.

En rekke organisasjoner i Norge har opplevd fall i medlemstall i de senere år og utviklingen har også nådd NMCU. Selv etablerte bilorganisasjoner som NAF opplever fall, på samme måte som mye av organisasjonslivet for øvrig. Alle gjør nå grep for å sikre at de kan jobbe på en bedre måte for medlemmene i fremtiden, og det blir også viktig for NMCU. Dette blir et sentralt agendapunkt på årsmøtet i februar neste år.

Nødvendig grep – men sterkt beklagelig
Beslutningen på sentralstyremøtet til NMCU forrige helg er direkte knyttet til den økonomiske utviklingen i organisasjonen, der de siste årenes underskudd har tært på den oppsparte egenkapitalen som hittil har vært en god buffer. Selv om regnskapet i år viser store besparelser på utgiftssiden, har NMCU ikke fått den medlemsveksten vi hadde ambisjoner om. Inneværende år forventer sentralstyret derfor dessverre et underskudd på en halv million kroner. Selv om det er i tråd med årsmøtevedtaket i februar i 2020, og altså ikke skyldes overskridelser på kostnadssiden, er det beklagelig.

Leder av sentralstyret, Odd Terje Døvik, tar tøffe grep for å kutte kostnader i NMCU.

Viktig å ta grep for å styrke NMCU fremover
Leder av sentralstyret, Odd Terje Døvik, understreker at dette er en utvikling hele organisasjonen må bære ansvaret for, inkludert sentralstyret.

– Sentralstyret har jobbet hardt for å følge opp ambisjonene gitt av årsmøtet i februar. Men vi må dessverre innse at vi ikke har klart å nå målsettingene. Det beklager vi. Derfor er det også vårt ansvar å ta alle nødvendige grep i den situasjonen vi er inne i.

Det er svært beklagelig at vi må gå til dette skrittet, men det er dessverre uunngåelig. Sentralstyret kan ikke forsvare en utvikling der vi fortsetter å budsjettere med en medlemsvekst som vi ikke klarer å realisere, sier han.

– Vi vil derfor fremme et budsjettforslag for årsmøtet som bygger på dagens faktiske medlemstall, og som viser en positiv bunnlinje. Det krever brutale kostnadskutt som dessverre rammer våre dyktige ansatte på sekretariatet, men som er helt nødvendig for å sikre organisasjonens videre eksistens.

Offensiv plan må utvikles
– Frem mot årsmøtet vil vi legge opp en offensiv plan for hvordan vi igjen skal skape en fornyet kraft og engasjement i NMCU, noe som i sin tur vil sikre oss en solid økonomi og et godt medlemsgrunnlag.

Flyttingen av sekretariatet er også et viktig grep for å drive mer effektivt. I møtet forrige helg besluttet sentralstyret enstemmig å flytte sekretariatet til Oslo, der vi il etablere kontorfellesskap med kollegene i Norsk Motorsportforbund (NMF), som er en del av Norges Idrettsforbund. NMF organiserer «sports-delen» av norsk motorsyklisme, og de to organisasjonene forventer en rekke positive synergier knyttet til en slik samlokalisering. For NMCU gir flyttingen og samlokaliseringen i tillegg en kostnadsbesparelse.

NMCU sekretariatet i Moss flyttes nå til Ullevål stadion i Oslo.


Økt digitalisering
Sentralstyret vil også fremme forslag om en omfattende digitalisering av NMCUs kommunikasjonsarbeid. I dag bruker organisasjonen store ressurser på å produsere et MC-blad på papir.
– Papir er dessverre en kommunikasjonsform som utviklingen på mange måter har løpt fra, sier Odd Terje Døvik.
– Men i det digitale ser vi mange gode og effektive muligheter. Sentralstyret vil derfor foreslå for årsmøtet i februar at MC-bladet legges ned i sin nåværende form, og at ressursbruken vris over mot digitale kanaler, herunder sosiale medier. Det vil øke vår synlighet og gjennomslagskraft, og gi betydelige kostnadsbesparelser. Over tid vil dette kunne gi rom for ny ekspansjon, men da basert på en bærekraftig økonomi.

Sentralstyret har forøvrig besluttet at MC-bladet #5/2020 kun vil bli distribuert digitalt. Bare det gir en besparelse inneværende år på ca. 100.000 kroner.

NMCU er viktig for motorsyklisten. Nå kommer en solid omstilling og dessverre må man gå til nedbemanninger av sekretariatet for å kutte kostnader.

NMCU er viktig for motorsyklisten
Norsk Motorcykkel Union ble etablert for å sikre norske motorsyklisters rettigheter, og har i snart 50 år stått på for motorsyklistene. Og levert resultater som langt overstiger det man kunne forvente gitt de tilgjengelige ressurser.

NMCU får nytt sekretariat fra neste vår på Ullevål stadion sammen med Norsk Motorsportforbund, som er en del av Norges Idrettsforbund.

Sentralstyret er overbevist om at NMCU fortsatt har en jobb å gjøre:
– Vi må innse at vi lever i en tid som krever omstilling, og det er vi klar for. Dette handler om å rigge organisasjonen for videre innsats i en verden som stadig endres og hvor alt digitaliseres rundt oss, sier Odd Terje Døvik. Og legger til:
– En verden der våre rettigheter, og vår frihet til å kjøre sykkel uten unødvendige begrensninger, ikke kan tas for gitt!

Share via
Send this to a friend