Narvik region ligger frempå: Næringsselskapet Futurum foreslår frikjøringsområder for snøscooter og snøscooterløyper fire andre steder i Narvik kommune.

Bjørn Richard Johansen
Avisen Fremover i Narvik skriver i dag en flott artikkel om snøscooter og frikjøring. Futurum, som er Narvik kommunes næringsutviklingsselskap, mener Skjomfjellet kan være et aktuelt sted for frikjøring med snøscooter skriver avisen. Vindparker og snøscooterløyper. Det blir innholdet i fremtidens Narvik om Futurum får viljen sin.
– Dette er virkelig gode forslag, sier Marlene Føre Frantzen som er en av de aktive snøscooterføreren i Narvik området. Kjent fra TV2 serien «Sledheads – Et snøscooterliv»

Futurum
Futurum, Narvik kommunes næringsutviklingsselskap, har kommet med to innspill til den overordnede kommuneplanen i Narvik. Det ene hvor de har foreslått å utrede fem områder for nye vindparker, har fått mye oppmerksomhet, skriver avisen Fremover. Nå foreslår de også flere snøscooterløyper i kommunen skriver Fremover i dag. Fremover i Narvik hadde nylig også en annen god artikkel om snøscooterløyper i regionen.

Erik Kirkvold leder Snøscooterklubbenes Fellesråd i Norge.

Veldig interessant rapport
– Jeg har tidligere gitt ros til Ofoten Snøscooterforening for godt utredningsarbeid. Her gir jeg Futurum terningkast seks et godt forslag, sier Erik Kirkvold som leder Snøscooterklubbenes Fellesråd i Norge til Reitwagen.no. Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) har 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord som medlemmer.

I artikkelen i Fremover i dag viser Futurum til gode erfaringer i Sverige og Finland hvor de mener organisert scooteraktivitet har blitt et viktig produkt for reiselivsnæringen.
– Det er virkelig gode erfaringer i Sverige, som også er godt dokumentert, forteller Erik Kirkvold i SKFR.

– Erfaringer viser at organisering av aktiviteten med løyper i tilknytning til handel og overnattingsmessig infrastruktur reduserer miljøpåvirkning, skaper bolyst og bidrar til en samhandlet næringsutvikling og vekst basert på naturgitte forutsetninger, skriver Futurum ifølge Fremover.

Flotte naturopplevelser på snøscooter.

Flott forslag fra Futurum
– Dette er virkelig gode forslag, sier Marlene Føre Frantzen til Reitwagen.no som er en av de sentrale i snøscootermiljøet i Narvik regionen. Hun er også kjent fra TV2 suksessen «Sledheads – Et snøscooterliv». I dag må de reise til Sverige for å finne såkalt frikjøringsområder på Riksgrensen.

Futurum foreslår at scooterløypene legges til områder hvor det allerede er etablert infrastruktur slik at det blir minst mulig inngripen i naturen.

Ofoten snøscooterforening foreslår traseen for en snøscooterløype til Sverige.

Futurum vil ha snøscooterløyper på følgende steder:

 • Skjomen: «Eks. fra egnet sted ved Golfparken til Norddalen/Lossi»
 • Ballangen: «Bjørkåsen og Fornes mot svenskegrensen»
 • Bjørnfjell: «Løype fra hovedparkering og over til grensen (via tollstasjon), ev. fra Skogvannet til Bjørnfjell.»
 • Bjerkvik: «Veggfjellet, fra Herjangen til Veggen»

Fremover skriver videre fra Futurum sin utreding: I tillegg er de ikke fremmed for frikjøringsområder og ser allerede for seg hvor de kan etableres, som:

– Når det gjelder eventuelle frikjøringsområder kan fjellene i/rundt Skjomen/Norddalen være egnet, foreslår de.


Totalforbud er ikke bærekraftig
Futurum mener også at dagens totalforbud ikke kan ansees som bærekraftig. De mener dette i praksis medfører en ukontrollert motorisert ferdsel som kun i mindre grad bidrar med næringsutvikling, skriver Fremover.

For å få nettopp næringsutvikling mener de at løyper bør ha et utgangspunkt fra områder hvor det allerede er etablert reiseliv og handel. De påpeker at de områdene de har foreslått for utredning av løypenett allerede er utsatt for tekniske inngrep i form av blant annet skogsbilveier og andre veier i landskapet.

– Snøscooterløyper i allerede tilrettelagt infrastruktur vil dermed ikke føre til ytterligere inngripen i landskapet, skriver Futurum.

Imidlertid erkjenner de at snøscootertrafikken vil øke støybelastningen i områdene over lengre tid av året. Dette mener de bør vurderes opp mot tilrettelegging for reiselivsaktørers mulighet for helårlige reiselivstilbud, som igjen vil føre til økonomisk bærekraft for dem, skriver Fremover.

– Støynivået på moderne snøscootere har blitt veldig moderat og vi sammenligner med tidligere år. Videre vet vi at utviklingen her også går i retning av mer elektrisk som jo som på bil blir helt stillegående når teknologien etter hvert blir tilgjengelig på snøscootere, sier Marlene Føre Frantzen til Reitwagen.no


– Positivt for folkehelsen
«Gleden ved å kjøre snøscooter» er noe Futurum nevner som positive ringvirkninger forbundet med aktiviteten. Også nye grupper vil få glede av snøscooterløyper mener de.

Av andre positive ringvirkninger ramses økonomiske overskudd for snøscooterforhandlere og sjåførskoler opp. I forslaget heter det at enkelte områder bør være helt scooterfrie ut ifra et folkehelseperspektiv, uten at det blir nevnt hvilke.

– Også dette er vi enig i. Godt samspill, egne løyper og noen frikjøringsområder bør få plass i god harmoni med naturen. Det er således opplagt at noen områder bør være scooterfrie, sier Marlene Føre Frantzen i en kommentar.

– Samtidig kan scooterkjøring også være positivt i et folkehelseperspektiv, å komme seg ut i frisk luft er helsefrembringende. For å oppnå helt scooterfrie områder for noen og samtidig gi noen mulighet til å bruke scooter, må det opprettes tilstrekkelig med løyper som tiltrekkes denne aktiviteten, skriver Fremover med referanse til Futurum.

Videre påpeker de at det vil være viktig for kommunen å balansere hensynet til turister, fastboende, klima, miljø og bedriftsøkonomi, som vil fordre krevende beslutninger.


Flere hensyn å ta
De lister opp hva etablering av snøscooterløyper må ta hensyn til:

 • Områder for reiseliv/næringsutvikling, hvor motorisert ferdsel vil være ødeleggende
 • Verneområder
 • Foreslåtte verneområder
 • Skredutsatte områder

De minner også om Narvik kommunes plikt til å ta hensyn til støy og andre ulemper for:

 • Friluftsliv
 • Naturmangfold
 • Bolig- og hytteområder
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Lokale reinbeitedistrikt
Lars Sigurd Eide – adm. direktør i Futurum i Narvik.

Ønsker dialog
Til slutt skriver Fremover at Futurum i sin rapport nevner det at all planlegging skal ta hensyn til lover og forskrifter, retningslinjer og eksisterende planer.

– Det oppfordres til etablering av nettverk mellom ulike aktører innen scootermiljø, turistforeninger, grunneiere og reindriftsnæringen for samarbeid og best mulig tilrettelegging, og vil anses som positivt da de ulike aktørene vil få anledning å uttale seg. På den måten vil det være en mest mulig ryddig prosess hvor man forsøker å finne en balansegang for å sikre en helhetlig utvikling, som tar hensyn til de ulike interessene i marka, påpekes det av Futurum.

– Vi som er aktiv i snøscootermiljøet vil berømme Futurum for en god utredning, sier Marlene Føre Frantzen i en kommentar.

Share via
Send this to a friend