Fartsdumper under utprøving i Oslo: Risiko for motorsyklister?

Bjørn Richard Johansen
Oslo kommune Bymiljøetaten tester for tiden nye fartsdempere i Sognsveien. Nå stilles det spørsmål om fartsdumpene kan medføre risiko for motorsyklister. Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) i Transport- og kommunikasjonskomiteen som selv kjører MC har tatt opp spørsmålet direkte med Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Her er svaret og mer om fartsdumpene under utprøving.
Fartsdumpene i Sognsveien.

Ny løsning som testes ut
– Dumpene er en kombinasjon av en støpt løsning, med store ruller av hardplast som er bevegelig og litt nedpressbare, som må passeres i veibanen, sier Morten Stordalen som er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og Vestfold til Reitwagen.no. Han sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og aktiv bruker av motorsykkel.

– Garantert gode for bil, buss og lastebil, men trolig litt mer risikofylt for oss på MC. Og bare tenk oss hvordan det kan være er for to-hjulinger i fuktig vær, sier Stordalen. Det er også en rekke kanter som motorsyklisten aktivt må holde seg unna for ikke å risikere å få sleng på sykkelen. Må man kaste sykkelen til høyre, vil man lett komme over i syklistfeltet helt til høyre i veibanen.

Løsningen er brukt i Sverige i 7-8 år og produsenten sier til Reitwagen.no at det ikke har vært klager fra motorsyklister der.

Fartsdumpenen som nå testes ut. Feltet til høyre er for syklister og ikke til bruk for MC.

Litt om bakgrunn
Vi kjenner alle til at tradisjonelle fartshumper er et mye brukt hjelpemiddel for å få norske bilister til å senke farten. De finnes over hele landet og ikke minst er det mange i byene. Nå tester Oslo kommune ut en helt ny type fartsdemper, like ved Ullevål sykehus. Dette skjer i tilknytning til prosjektet STOR (Smartere transport i Oslo-regionen). Hensikten med de nye fartsdemperne er å gjøre hverdagen til tunge kjøretøy, og spesielt brann- og redningskjøretøy, enklere. De nye fartsdemperne består av betong og gummi, hvor gummien vil gi etter for tunge kjøretøy. På den måten vil eksempelvis brannbiler spare verdifull tid på nedbremsing.

Desember og ut mai
Tiltaket ble etablert i slutten av desember 2021, og testperioden vil etter planen pågå ut mai 2022. Den er omtalt i flere medier, inkludert Avisa Oslo og TV2 men ingen har tenkt på at motorsyklister også skal passere fartsdumpene.

Morten Stordalen er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og har tatt opp saken igjennom et spørsmål til samferdselsministeren.

Trolig risikofullt for MC
– Jeg tenker med gru på å kjøre her i skumring, i dårlig vær og med fuktighet på dumpene. Ja, så vel i fint vær og tørt føre tror jeg at jeg her vil være engstelig for de ulike kantene i den konstruksjonen om jeg kom på motorsykkelen, sier Morten Stordalen. Han har spurt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om MC-bransjen er hørt i forbindelse med utredningen og utprøvingen av den nye fartsdumpen som testes.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Stordalen stilte følgende spørsmål:
“Kan statsråden forsikre om at utprøving av nye typer fartsdumper er trafikksikre for alle trafikantgrupper?” Link til spørsmål: Spørsmål nr 990 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Morten Stordalen til samferdselsminister(2135928) (002)

Morten Stordalen med fartsdumpene. Legg merke til at gummien her er fuktig og svært glatt. Nå på vinteren med slaps, men hvordan blir de for to-hjulinger og MC i regnvær?

Nederst i svaret kommer detaljene Stordalen jakter på:
– Det har foreløpig ikke vært dialog med brukerorganisasjoner for motorsyklister. Motorsyklister er likevel en trafikantgruppe man ønsker å være mer i kontakt med for å innhente deres brukererfaring. Det planlegges også å innhente erfaringer fra naboer i området, ambulanse-tjenesten og fra de som drifter og vedlikeholder Oslos kommunale veinett, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Bård Vikestad er klar til å ta over som ny sjef i NMCU.
Bård Vikestad er daglig leder i NMCU.

– Vi i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har ikke blitt kontaktet for å bidra med råd og innspill her, sier Bård Vikestad som er daglig leder i NMCU.

Per-Anton Vinje som er styreleder i MCF.

– Vi er alltid deltakende i viktige høringer og prosesser knyttet til motorsykkel og trafikksikkerhet. Men i denne saken har MCF, Motorsykkelimportørenes Forening ikke blitt kontaktet for å bidra med sin kunnskap her, sier Per-Anton Vinje som er styreleder i MCF.

Morten Stordalen til høyre når han hentet sin motorsykkel hos Lene Graarud hos Alf Graarud Motor for et par år siden.

Viktig med dialog med MC-bransjen
– Jeg er skuffet over at det ikke har vært noen dialog med brukerorganisasjoner for motorsykkel som utgjør en så stor trafikantgruppe. Dette er i tillegg en trafikantgruppe som er svært sårbar og utsatt knyttet til slike nye installasjoner i veibanen, sier Morten Stordalen.

– Jeg håper ikke dette betyr at en eventuell beslutning om å ta dette i permanent bruk kun tas på erfaringer fra de som til nå har vært høringsinstanser, sier Morten Stordalen. Det er jo i tillegg til at brukerorganisasjoner for MC ikke er hørt i forkant rimelig spesielt at en forsøksperiode går ut før sesongen for MC virkelig tar til fra midten av mai. Da har man jo i tillegg gått glipp av viktige erfaringer fra nettopp denne trafikantgruppen. Her ser vi nok en gang at MC blir glemt i det store trafikkbildet.

– For meg og FrP er det viktig å inkludere alle trafikantgrupper når vi skal snakke om fremkommelighet i trafikken og ikke minst sikkerhetstiltak. Stadig flere kjøper og kjører MC, derfor på høy tid at denne trafikantgruppen blir løftet høyere på dagsordenen i samferdselspolitikken, avslutter Morten Stordalen i Frp og medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Et ekstra fareskilt står ved fartsdumpene.

God informasjon i brevet
I svaret fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til Morten Stordalen skriver han følgende om prøveprosjektet:
Spørsmål nr 990 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Morten Stordalen til samferdselsminister.

  • Oslo kommune Bymiljøetaten tester nye fartsdempere i Sognsveien. Tiltaket ble etablert i slutten av desember 2021, og testperioden vil etter planen pågå ut mai 2022.
  • Testen inngår i et arbeid for å øke trafikksikkerheten for gående og syklende. Dette vil en gjøre ved å dempe farten til biler, samtidig som det sikres god fremkommelighet for kollektiv-transport og brann- og redningsetater. Fartshumpen virker ved at vanlige biler kjører over en forhøyning av gummielementer, mens disse elementene svikter under vekten av tyngre kjø-retøy. Tilsvarende fartsdempere er tidligere etablert i Sverige med gode erfaringer.
  • Testen utføres i et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens vegvesen og Ruter, STOR (Smartere Transport i Oslo-regionen). Prosjektet prøver ut nye mobilitetstjenester og optimaliserer eksisterende tjenester i tett samarbeid med næringslivet og innbyggere. Smart fartsdemping er ett av pilotprosjektene Bymiljøetaten har ansvar for å gjennomføre flere del-oppgaver hvor blant annet testen i Sognsveien inngår.
  • Tradisjonelle fartshumper har noen ulemper. Store kjøretøy som busser og utrykningskjøre-tøy må bremse ned langt under fartsgrensen for å unngå skade på kjøretøy og ivareta kom-fort om bord. Det er spesielt utfordrende i vintersesongen på grunn av kjøreforhold som is og snø i oppoverbakker. Tradisjonelle fartshumper fører videre til at utrykningskjøretøy mister verdifull tid ved utrykning, og at busser må sette ned farten. Formålet med uttestingen har vært å øke fremkommeligheten for utrykningskjøretøy og kollektivtrafikken i byens viktigste utryknings- og kollektivtraséer, der anlegg av tradisjonelle fartshumper anses som en ulempe på grunn av nedbremsing.
  • De viktigste utryknings- og kollektivtraséene er ofte på strekninger som også inngår som en del av sykkelveinettet. Det har derfor ikke vært mulig å finne en plassering av fartsdemperen hvor syklister og andre tohjulinger ikke ferdes.
  • Fartsdemperen er utformet slik at motorsykler skal kunne kjøre på midten mellom gummide-lene eller på siden. Sognsveien har også sykkelfelt, slik at sykler og elsparkesykler har et eget felt på siden av den nye fartsdemperen. I sykkelfeltet er det etablert en forhøyning i asfalt slik at den fartsdempende effekten er ivaretatt over hele veibanens bredde.
  • Alle trafikantgruppenes opplevelse ved disse fartsdemperne er en viktig del av det man skal se på i testperioden. Evalueringer av testen frem til sommeren vil gi en indikasjon på hvordan trafikanter påvirkes av installasjonen, og hvorvidt dette er et egnet tiltak i Oslos veinett der mange trafikanter møtes og deler arealet. All samlet erfaring er verdifull kunnskap som tas med videre i den endelige rapporten om hvor disse fartsdemperne er egnet og ikke.
  • Det har foreløpig ikke vært dialog med brukerorganisasjoner for motorsyklister. Motorsyklis-ter er likevel en trafikantgruppe man ønsker å være mer i kontakt med for å innhente deres brukererfaring. Det planlegges også å innhente erfaringer fra naboer i området, ambulanse-tjenesten og fra de som drifter og vedlikeholder Oslos kommunale veinett.
STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Oslo kommune og Ruter.

Oslo kommune og STOR-prosjektet: Selvsagt skal vi kontakte MC-bransjen
– Takk for at dere tar opp denne saken i Reitwagen.no. Det er klart vi skal ta kontakt med motorsykkelinteressene for å få deres innspill, sier Marte Mæhlum som er en av prosjektlederne i Oslo kommune Bymiljøetaten. STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og Statens vegvesen. Det kan også bli aktuelt å forlenge forsøksperioden slik at vi er sikker på at vi får testet løsningen godt i samarbeid med MC-kjøring og passeringer.

– Vi har vært i kontakt med flere kommuner i Sverige som generelt sier at det ikke har vært noen negative tilbakemeldinger fra motorsyklister. I tillegg gjennomførte en kollega i STOR prosjektet en befaring der vi observerte at motorsyklister kjørte fint over fartshumpen. Men vi vil som sagt gjerne ha tilbakemeldinger når sesongen er i gang her i Oslo. Gjerne med felles møter og befaringer, sier Marte Mæhlum.

Fartsdumpene.

Tine Marthinus som er prosjektleder fra Statens Vegvesen sier de også har forsøkt ut løsningen i Toftes gate på Grünerløkka i fjor. Der fikk de ingen kommentarer eller varsler om at den kunne være farlig for motorsyklister.
– Men klart, vi skal ta kontakt med MC-bransjen for å få deres innspill, sier Tine Marthinus.

Viktig at motorsykkelbransjen får testet fartsdumpene i forsøksperioden.

Vellykket bruk i Sverige
– I Sverige er det utplassert ca. 70 slike fartsdumper. Den første ble utplassert for 7-8 år siden og jeg er ikke kjent med at det har vært reist kritikk fra motorsykkelbransjen her i Sverige, sier Erik Hay hos leverandøren IFD i Sverige. Løsningen selges i dag til Statens Vegvesen og Oslo kommune av selskapet Saferoad.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend