19 viktige måneder for alle med interesse for snøscootersaken, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Bjørn Richard Johansen
1. desember 2023 skal nemlig Motorferdselslovutvalget levere sin utredning med anbefalinger til endringer i et nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag. Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, er aktiv med å bidra med erfaringsdeling og faktainformasjon til utvalget, sier Erik Kirkvold som er styreleder i SKFR. Vidar M. Holmgren og Thomas Arild Mølmann Holmgren fra Hammerfest og Kvalsund Snøscooterforening orienterte om hva de mener er et godt snøscooter-regelverk i møte med utvalget.

Motorferdsellovutvalget
Motorferdsellovutvalget er et offentlig lovutvalg som ble nedsatt av Kongen i Statsråd 3. september 2021. Utvalget skal gjennomgå regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2023.

Lovutvalgets medlemmer i forbindelse med møtet med SKFR, Snøscooterklubbenes Forening. Fra venstre: Hilde Anita Nyvoll (medlem i utvalget), Eva Irene Falleth (medlem i utvalget), Monica Nilsen (ordfører i Alta),, Thomas Arild Mølmann (Kvalsund snøscooterforening), Vidar M. Holmgren (Hammerfest snøscooterforening), Jon Christian Fløysvik Nordrum (leder i utvalget), Ellen Johanne Kvalsvik (medlem i utvalget).

SKFR er med i referansegruppen for motoferdselslovutvalget. Vi var klart kritisk til oppnevningen av utvalget som vi mente og mener har for lite representasjon fra den gruppen som er positiv og engasjert i snøscootersaken, sier Erik Kirkvold i SKFR. Derfor ser vi det som veldig positivt å bli en den av referansegruppen til utvalget. Tidligere i vår presenterte SKFR noen av sine synspunkter for utvalget. Se link til presentasjon: Innlegg Studietur motorferdselsutvalget.pptx

Ole Steinar Østlyngen, aktiv i SKFR og eier og daglig leder av Alta Motorsenter. Østlyngen er også aktiv politiker i Arbeiderpartiet i Alta og Finnmark.

6 år med god utvikling
Nå har lovendringen som ga alle norske kommuner mulighet til å etablere snøscooterløyper virket i over 6 år. Mange kommuner har lykkes og flere jobber for tiden med etablering.

– Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget en evaluering på oppdrag fra Miljødirektoratet. De skulle se på virkningen av lovendringen fra 2015. Resultatet viser at selv om snøscooter er et kontroversielt tema har de to kommunene NINA så nærmere på bevist at løyper kan etableres uten å skape store konflikter, forteller Erik Kirkvold.

Erik Kirkvold er leder for SKFR, Snøscooterklubbenes Fellesråd.

Gode tilbakemelding fra kommunene
– Resultatet er ikke overraskende for oss som har jobbet med snøscooterløyper i flere år, sier en engasjert talsmann for snøscootersaken.

Vi teller ned til Snøscooterens Dag senere i høst.

Kirkvold fortsetter:
Dette blir et av de viktige temaene vi kommer til å berøre i forbindelse med Snøscooterens dag 12. november i høst. Tilbakemeldingene fra kommunene som har etablert løyper er stort sett positive. Det som går igjen av problem er etableringsfasen hvor de lokale folkevalgte blir overkjørt av statsforvalter (tidligere fylkesmann) i klagebehandlingen. Så godt som alle løyper som blir fastsatt blir påklaget av noen, og statsforvalter selv er godt representert. At statsforvalteren, som er statens forlengede arm, driver politikk og faktisk sår tvil om nasjonal forskrift i sine klagebehandlinger er høyst upassende, mener Erik Kirkvold i SKFR.

– Alt for ofte glemmer de sin rolle og mange kommuner får sine planer om snøscooterløyper lagt i grus med et pennestrøk. Heldigvis ser vi noen eksempler på at saksbehandlere tar Klima- og miljødepartementets presisering om overprøving av kommunens skjønn til etterretning:

«Bare der kommunens vekting av de ulike hensynene er klart uforholdsmessig – for eksempel der kommunen har sett helt bort fra de hensyn loven sier den skal vektlegge eller avveiingen ut ifra den konkrete situasjonen fremstår svært urimelig i disfavør disse hensynene, er det etter departementets syn grunnlag for å oppheve vedtaket.»

Kjent og viktig logo for snøscooterfolket i Norge.

Viktige innspill
– Vi hadde et møte med utvalget tidligere i vår og opplevde det som positivt. Her holdt vi en presentasjon og hadde en god diskusjon med utvalget, forteller Erik Kirkvold. Videre vil vi fremover bidra med underlag og informasjon til utvalget, basert på det vi ser kommer av informasjon til referansegruppen for motorferdselsutvalget.

Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening med Vidar M. Holmgren (til venstre) og Thomas Arild Mølmann (til høyre) deltok i møtet med utvalget.

Viktig presentasjon for utvalget av Vidar M. Holmgren og Thomas Arild Mølmann
– Vår medlemsklubb Hammerfest og Kvalsund Snøscooterforening, representert med Vidar M. Holmgren og Thomas Arild Mølmann, hadde et møte med utvalget tidligere i vår som de opplevde som positivt. De holdt en flott presentasjon og fikk en god diskusjon med utvalget, forteller Erik Krikvold i SKFR.

Jon Christian Fløysvik Nordrum, Førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo og utvalgsleder.

Snøscooter bidra til vekst i lokalsamfunn og kommuner
– Underliggende i vårt engasjement er selvsagt alle de gode erfaringene vi har med å få etablert gode snøscooterløyper i mange av landets kommuner, spredt over hele Norge. Dette er noe vi nå har flere års erfaring med og ser veldig positive resultater med. Vi håper også utvalget vil se det gjennom sitt arbeid, besøk og befaringer rundt om i Norge, understreker Erik Kirkvold.

– Vi har sett mange positive ringvirkninger av det å få etablert gode snøscooterløyper i samarbeid mellom kommuner, snøscooterforeninger og andre lokale ildsjeler, forteller Kirkvold. SKFR fungerer også som rådgiver og koordinator når nye foreninger og kommuner ønsker å etablere nye løyper, slik at vi dermed tilbyr erfaringsdeling fra andre suksessfulle snøscooterløype-prosjekter rundt om i Norge.

Rune Norby er styreleder for Snøscooterimportørenes Forening, SIF.

Viktig tid for bransjen
– Vi i bransjen, bestående av forhandlere over hele landet, samt Snøscooterimportørenes Forening, håper utvalget skal se viktigheten av det gode arbeidet som er gjort for å sikre lovlig ferdsel via godkjente snøscooter løyper, sier Rune Norby som jobber i BRP og er styreleder for Snøscooterimportørenes Forening, SIF.

– Vi følger med og er klar til å bistå utvalget med informasjon. Vi håper utvalget vil møte oss i tiden fremover for også å få våre innspill og erfaringer, sier Rune Norby i SIF. Vi har også nordiske- og internasjonale erfaringer vi kan dele med utvalget, og som vi tror utvalget vil finne veldig nyttig å ta med seg i sitt arbeid.

Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet, ble kåret til landets viktigste snøscooter-politiker i fjor høst av Reitwagen.no.

Lovendring skal styrke kommunens bestemmelsesrett
Det var et bredt flertall på stortinget som i 2015 sa at kommunene selv skal være beslutningsmyndighet om snøscooterløyper, forteller Erik Kirkvold i SKFR. Nå har Stortinget vedtatt at kommunens beslutningsmyndighet skal styrkes ytterligere og vi får bare håpe at det blir en revidering av motorferdselloven som rydder opp i forskjellsbehandlinger og det enorme byråkratiet vi ser i dag rundt snøscooterløyper, øvingsområder og dispensasjonskjøring.

Snøscooterklubbenes Fellesråd – SKFR og andre interesser for snøscooter og lokal forvaltning ble forbigått når tidligere miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) satte ned utvalget som skal komme med innspill til revideringen. Ny regjering har ikke vist noen tegn på at hverken utvalgets sammensetning eller tidsramme skal endres. Utvalget har frist til 1. desember 2023.

Men som nevnt er det en liten trøst er at SKFR er med i referansegruppa og kan få en liten stemme blant de mange.

Erik Kirkvold i SKFR.

Kom med dine innspill til SKFR
– Som mange har fått med seg er det nå åpnet for å komme med innspill til motorferdsellovutvalget som i løpet av neste år skal komme med forslag til lovendring, eller kanskje en helt ny motorferdsellov, sier Erik Kirkvold. Det er kanskje viktigere enn noen gang å legge frem dokumentasjon og eksempler på hva som fungerer, hva som overhodet ikke fungerer og ikke minst forslag til hvordan vi kan få mer lokal styring og mindre byråkrati samtidig som hensyn til natur og annet friluftsliv blir ivaretatt.

– Send også gjerne inn til post@skfr.no, Snøscooterklubbenes Fellesråd er invitert til å presentere våre synspunkt for utvalget og tar med oss gode synspunkt, avslutter Erik Kirkvold.

Utvalget i Alta i mars i år, hvor også SFKR deltok og presenterte sine erfaringer.

Mer om utvalget og referansegruppen ser du nedenfor:

Informasjon om mandatet og utvalget finner du her

Lovutvalgets medlemmer:
Lovutvalgets sekretær er Marit Birkeland som vi kjenner fra Miljødirektoratet.

Medlemmene i referansegruppa er følgende:

Den Norske Turistforening v/ Maylinn Stomperud
Finnmarkseiendommen v/Jan Olli
Kommunesektorens organisasjon v/Kjetil Bjørklund
Naturvernforbundet v/Arnodd Håpnes
NHO Reiseliv v/Dagny Øren
Norges Bondelag v/Olav Røssaak
Norges Fjellstyresamband v/Jan Borgnes
Norges Handikapforbund v/Anders Nupen Hansen
Norges Idrettsforbund v/Anders Røberg-Larsen
Norges Jeger- og fiskerforbund v/Siri Parmann
Norges Røde Kors v/Håvard Danielsen
Norges Skogeierforbund v/Hans Asbjørn Sørlie
Norsk Friluftsliv v/Siri Meland
Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner v/Camilla Sylling Clausen
Norske Reindriftssamers Landsforbund v/Leif Anders Somby
NORSKOG v/Benthe E. Løvenskiold
Sametinget v/Øyvind Lindbäck
Snøscooterklubbenes Fellesråd v/Erik Kirkvold
Statens vegvesen v/Gunhild Lutnæs
Statskog SF v/Rune Trana
Utmarkskommunenes Sammenslutning v/Christi Erichsen Hurlen

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend