Snøscooter er også friluftsliv, skriver stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt i dette innlegget på Reitwagen.no

Erlend Lønnum
Med påsken på hell er det mange av oss som har hatt mange flotte snøscooterturer. Ja, påska er et av årets høydepunkter for oss som benytter snøscooteren til å komme seg til fjells for rekreasjon og friluftsliv, skriver Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt, som sitter i Næringskomiteen  på Stortinget og representerer Finnmark og FrP skriver følgende:

Veldig mange drar på hytta på fjellet og tilbringer late dager i solveggen, mens andre foretrekker overnatting i telt langt inne på fjellet eller dagsturer til sine favorittsteder på fjellet. Ofte kan flere generasjoner være med på slike turer, både oldemor, bestefar og barnebarn får muligheten å komme seg frem til de fiskevannene familien har brukt i generasjoner. Påska og tiden frem til sommeren er for mange den beste tiden av året, når sola er begynt å varme og det er gode temperaturer for å kose seg på fjellet med isfiske, grilling og aking og alt det som vi ser frem mot gjennom en lang vinter. Motorisert ferdsel i utmark brukes både til rekreasjon, næringsutøvelse, tradisjonell matauke og sanking, og skaper bolyst.


Fremskrittspartiet ser
verdien av denne typen friluftsliv og vil legge forholdene bedre til rette for bolyst og slik utfart.

Dessverre ser vi altfor ofte tilfeller at scooterløyper stenges av forskjellige årsaker, slik som i Porsanger kommune hvor reindrifta krever at løyper stenges uten at det er dokumenterte årsaker til slik stengning. Det skaper frustrasjon og splittelse i lokalsamfunn og ville vært unngått dersom en også kan stille krav til reindriftsnæringa og sørge for bedre dialog.

Enkelte plasser så bruker Statsforvalteren reindrifta som begrunnelse for å avslå etablering av løype, slik som i Tydal. Tydal kommune vedtok å etablere en scooterløype i januar 2020, og reindrifta sa i sin høringsuttalelse at dette var i orden for dem. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag klaget på løypa da de mente løypa ville være til vesentlig ulempe for reindrifta(!) selv om reindrifta selv sa den var ok. Løypa har de kunnet benytte i 3 år og nå først i 2023 ble settestatsforvalter i Nordland ferdig med klagebehandlingen. Og falt på samme konklusjon som statsforvalter i Trøndelag; Løypa kan være til vesentlig ulempe for reindrifta, selv om reindrifta fortsatt mener at de ikke er det.


Dessverre har
vi nå en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som lar dette skje uten å gripe inn når Statsforvaltere overkjører lokaldemokratiet. En av de største utfordringene med dagen regelverk er at Statsforvalteren er gitt vedtaksmyndighet flere steder i lov og forskrift etter forslag fra kommunen. Det er ingen spesielle årsaker til at en i motorferdselsaker skal fravike forvaltningens hovedsystem hvor kommunen gis myndighet til å fatte vedtak og gi unntak fra regelverket, og Statsforvalteren er klageinstans. Det vil gi kommunene økt myndighet og større selvstyre over motorferdsel i utmark.

I tillegg er det med hjemmel i loven fastsatt at all bruk av motorkjøretøy i utmark er forbudt i Nord-Troms og Finnmark i perioden 5. mai til 30. juni. Årsaken er at denne perioden er særdeles kritisk for rein og for dyrelivet ellers, og at det er viktig at tamrein, fugl og vilt får ro i den mest sårbare tida på året. Det er i denne perioden heller ikke tillatt å preparere skiløyper med motorisert kjøretøy.


Enkelte år
er det fortsatt full vinter i store deler av mai, og som kjent følger dyrelivet været og ikke kalenderen. Forbudet for bruk av motorkjøretøy i utmark i perioden 5. mai til 30. juni må fjernes, og kommunene gis muligheten til i lokal forskrift fastsette når motorferdselsforbud for de enkelte løyper inntrer – det er de som kjenner de lokale forholdene best, ikke Statsforvalteren eller nasjonale myndigheter. Kommunene må også gis mulighet til å fatte vedtak om å benytte «alternativ trasé», uten utredning etter nasjonal forskrift, for løyper som stenges pga. reindrifta eller andre forhold for å ivareta annet næringsliv og lokalbefolkningens interesser. Preparering av skiløyper kan ikke regnes som fornøyelseskjøring, men er derimot et nytteformål for å legge til rette for friluftsliv. Det handler om folkehelse, treningsmuligheter, treningsglede og bolyst for lokalbefolkningen og burde inntas som tillatelser med hjemmel direkte i loven.


Dagens regelverk
for motorisert ferdsel i utmark er uten lokal forankring, stivbent, og virker i praksis mot sin hensikt. Det er hensiktsmessig å modernisere motorferdselloven og tilhørende forskrifter for å bidra til økt lokalt selvstyre, økt utnyttelse av naturressurser i tradisjonelle utmarksnæringer, legge bedre til rette for reiseliv, opplevelsesturisme, nyttekjøring og annen næringsutvikling samt harmonisering av regelverket med Norges naboland.

Fremskrittspartiet vil modernisere og liberalisere Motorferdselloven. Motorferdselloven og tilhørende forskrifter må forbedres betydelig, fordi et regelverk som har legitimitet i befolkningen også vil bidra til at regelverket i større grad etterleves.

Fremskrittspartiet har jobbet målrettet for å forbedre Motorferdselloven for å bidra til bolyst og friluftsliv, blant annet med sikte å fjerne statsforvalterens vetorett. Fremskrittspartiet fikk våren 2021 flertall for vårt forslag i Stortinget om at regjeringen skal fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikt på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven.


Solbergregjeringen valgte
med bakgrunn i det å nedsette et Motorferdsellovutvalg, som skal gjennomgå regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2023.

Utvalget har mottatte nærmere 150 innspill fra organisasjoner og privatpersoner, som viser et stort engasjement omkring saken. Svært mange av innspillene støtter i stor grad Fremskrittspartiets syn om at det er nødvendig å modernisere og liberalisere Motorferdselloven for å bidra til økt lokalt selvstyre, økt utnyttelse av naturressurser i tradisjonelle utmarksnæringer, legge bedre til rette for reiseliv, opplevelsesturisme, nyttekjøring og annen næringsutvikling.


Fremskrittspartiet vil
jobbe aktivt for å sikre flertall på Stortinget for økt lokalt selvstyre og en modernisering og liberalisering av Motorferdselloven, etter at Motorferdsellovutvalget har lagt frem sine anbefalinger mot slutten av året. Forhåpentligvis er dette siste påsken og våren med et stivbent regelverk og at vi fra neste år har en Motorferdsellov som gir kommunene økt myndighet og større selvstyre over motorferdsel i utmark – Det vil bidra til å skape bolyst i hele landet!

Riktig god avslutning av påsken, skriver stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt.

 

Share via
Send this to a friend