Senterpartiets Sandra Borch løftet frem snøscooter saken i Stortinget i går: Fremmet godt forslag om forbedring av loven om motorferdsel i utmark og vassdrag

Bjørn Richard Johansen
Sandra Borch (Sp) fremmet forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven og at loven i større grad samordnes med plan- og bygningsloven slik at kommunene får økt myndighet. Både Fremskrittspartiet og Senterpartiet fremmet dermed gode forslag for snøscooterinteressene i Stortinget i går.
Sandra Borch, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

– Vi har i flere år kommet med forslag for å forenkle loven. Vi fikk i fjor igjennom kravet om å fjerne 2,5 km-regelen for kjøring til egen hytte. Det var et steg i riktig retning, men samtidig ser vi at byråkratiet knyttet til dispensasjonssaker er enormt. Det ser vi blant annet i Målselv, og vi mener at for å ivareta kommunene bør motorferdselloven samordnes med plan- og bygningsloven, sier Sandra Borch til avisen Nye Troms.

Videre sier hun til Nye Troms. I forrige uke ba Troms og Finnmark fylkesting om at motorferdselloven skal få en helhetlig revidering. Forslaget Sp la fram i Stortinget er i tråd med det kravet.

– Jeg mener at tida er overmoden for revidering. Det er helt tullete med et inngripende lovverk hvor det er folk som sitter i Oslo som skal bestemme. Loven passer kanskje i Oslo, men ikke særlig i resten av landet, og særlig ikke i Nord-Norge. Jeg mener målselvpolitikere vet bedre hvordan forholdene i sin kommune er, enn folk som sitter langt unna, sier Sandra Borch til Nye Troms. Når hun sier at lovverket i dag bestemmes av folk som sitter i Oslo, viser hun til at kommuner tidvis opplever seg overkjørt av Statsforvalter og departement.

Det ser vi særlig i Målselv. Jeg har fått flere henvendelser fra både privatpersoner og politikere om at det brukes enormt med ressurser på slike saker, og så stopper de opp hos Statsforvalter og departement. Målet med vårt forslag er å få en helhetlig revidering med sikte på å få redusert byråkratiet, sier Borch.

Det for at kommunene skal få reell lokal bestemmelsesrett i denne typen saker.


– Senterpartiet sitt forslag har samme innretning som det forslaget Reitwagen.no omtalt i går i regi av Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt, Frp. Begge er gode forslag som vi håper får bred tilslutning. Videre håper jeg partiene her etablerer god dialog slik at de kanskje kommer frem til et godt samlet forslag som får flertall i Stortinget, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

– Det viktige her er å bidra med å sikre fullt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark, sier Kirkvold.


Snøscooterklubbenes Fellesråd vokser i Norge

Snøscooterklubbenes Fellesråd så dagens lys 6. februar 2013. Nå teller foreningen 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord. Snøscooterklubbenes Fellesråd har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med turkjøring.
– Det er flott å se det store engasjementet rundt snøscootersaken i Stortinget, sier Erik Kirkvold til Reitwagen.no

Sandra Borch fremmet Senterpartiets forslag fra talerstolen i Stortinget i går.

Dette er forslaget fremmet av Senterpartiet og Sandra Borch på talerstolen i Stortinget i går:
Representantforslag 161 S (2020–2021) fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch


Dokument 8:161 S (2020–2021)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati.

Til Stortinget
Bakgrunn Snøscooterkjøring ble regulert av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, som trådte i kraft i 1978.

Erfaringene med lov om motorferdsel er at den er blitt omfattende, kostbar og svært byråkratisk å håndheve for kommunene. Forslagsstillerne mener at loven i større grad bør samordnes med plan- og bygningsloven, noe som også vil klargjøre prosessreglene knyttet til innsigelser og klagebehandling.

Det er, etter forslagsstillernes mening, behov for revidering av dagens motorferdsellov, med større kommunal selvbestemmelse angående enkelte av reglene i loven for motorisert ferdsel. Samtidig må hensyn til natur og miljø sikres gjennom nasjonale retningslinjer.

Regjeringen har i flere omganger ønsket å gi kommunene flere oppgaver.


Forslagsstillerne mener at ved å samordne plan- og bygningsloven med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag vil man øke kommunenes selvråderett og avbyråkratisere regelverket. Samtidig skal viktige naturvernhensyn ivaretas, og det er kommunen som i mange tilfeller best kan gjøre slike vurderinger for egen kommune.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven og at loven i større grad samordnes med plan- og bygningsloven slik at kommunene får økt myndighet.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend