Regjeringen opphever 2,5 km-grensen for snøskuter. Det er virkelig et skritt i riktig retning mener Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Bjørn Richard Johansen
Klima- og miljødepartementet endrer nå reglene for når kommunene kan gi tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytta. Endringen er en oppfølging av vedtak i Stortinget om å endre regelverket. Det nye regelverket får virkning fra 1. oktober heter det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.
Erik Kirkvold, leder i Snøscooterklubbens Fellesråd, SKFR.

Et skritt i riktig retning
– Det er virkelig et skritt i riktig retning at kommunene nå slipper å ta hensyn til om hytta ligger 2,4 eller 2,6 kilometer fra brøytet vei når de skal behandle søknader om bruk av snøscooter til frakt av bagasje og utstyr, sier Erik Kirkvold, leder i Snøscooterklubbens Fellesråd, SKFR. Nå teller foreningen 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord.

Klima- og miljødepartementet gjør nå endringer i regelverket, slik at det ikke lenger er krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr. Kravet om at det ikke er mulighet for leiekjøring i området fjernes også.  Forskriftsendringene kommer som en følge av at Stortinget i vår anmodet Regjeringen om å fjerne disse vilkårene.

Gode traseer og løyper er med å skape en godt organisert ferdsel med snøscooter.

Et bredt flertall i Stortinget
– Det virker å være et bredt flertall på Stortinget for mindre statlig styring og større vekt på lokal forvaltning av motorferdsel i kommunene. Det startet med lovendringen i 2015 som tillot etablering av snøscooterløyper for alle kommuner som ønsker det, og fortsetter nå med oppmykning av et rigid regelverk rundt dispensasjon til bruk av snøscooter til hytta, sier Kirkvold i SKFR.

Vi følger opp Stortingets anmodning om å endre regelverket, sier Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljøminister i Regjeringen.

Følger opp anmodning
– Vi følger opp Stortingets anmodning om å endre regelverket. Det vil nå ikke lenger være krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Nå får vi håpe at fylkesmennene får med seg at det skal ligge et større ansvar, og sjølråderett, hos kommunene selv, sånn at de ikke bruker opp offentlige ressurser på å blande seg borti kommunenes praksis, understreker Kirkvold.

Fortsatt behov for forbedringer for snøscootersaken
– Det er fortsatt veldig behov for en revidering av rundskriv T-1/96 som fortsatt legger tullete føringer for hvordan kommunene og fylkesmennen skal tolke lov og forskrift. Hvorfor skal for eksempel en bror og en søster som eier en hytte sammen, ha ulik rett til dispensasjon for frakt av nødvendig utstyr? Dette, og andre rariteter håper vi det kan ryddes opp i nå fremover. Det er ingen tvil om at det nå politisk er større aksept for fornuftig bruk av snøscooter og dette bør gjenspeile seg i nasjonal forskrift, og ikke minst tolkningen av den, understreker Kirkvold.

– Vi skisserte mange gode ideer i vår høringsuttalelse for hvordan regelverket ytterligere kan forenkles og sikre rettferdig behandling uavhengig hvilken kommune du bor i. Vi håper partiene både i opposisjon og regjering vil lytte til kommunene i kommende saker om motorferdsel i utmark. Kommunene selv er de beste til å forvalte egne arealer.

Bagasje til hytta
Klima- og miljødepartementet skriver i sin pressemelding at motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, men det gjelder en rekke unntak for ferdsel til ulike typer nytteformål.  Et av unntakene gjelder adgang til å frakte bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger til vinterbrøytet vei. Selv om det nå ikke lenger gjelder et krav om minimumsavstand fra brøyta vei, er det altså fortsatt ikke tillatt med ren persontransport til hytta.

Sårbar natur
Videre skriver departementet: Kommunene skal i tillatelser etter denne bestemmelsen kartfeste eller på annen måte entydig angi hvilken trasé som skal benyttes. Kommunen kan dermed styre kjøringen dit den gjør minst skade for sårbar natur og hvor det er fare for å forstyrre rein og annet dyreliv. De kan også sørge for at skutertraseen ikke kommer i konflikt med folk på ski eller andre friluftsinteresser. Det vil også gjøre det enklere for politiet å kontrollere at folk kjører i henhold til tillatelsen.

Snøskuterkjøring kan styres til traseer slik at de gjør minst skade, sier Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljøminister.

Fastsette traséer
– Mange av kommunene i høringen har ment at det bør stilles krav til tillatelser om hyttekjøring, blant annet at det må fastsettes traséer for snøskuterkjøringen. Slik kan de styre kjøringen dit den gjør minst skade. Dette er også fremhevet av Statens naturoppsyn, Økokrim og Politidirektoratet. Det er også viktig å presisere at kommunene kan velge ikke å gi tillatelse til snøskuterkjøring til hyttene, sier Rotevatn.

Endringen trer i kraft 1. oktober.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opphever-25-km-grensen-for-snoskuter/id2766966/

 

Share via
Send this to a friend