Viktig med tillegg og omprioritering i statsbudsjettet: Trafikksikkerhet for MC bør prioriteres

Bjørn Richard Johansen
I statsbudsjettet for 2024 blir trafikksikkerhetsarbeid for motorsyklister igjen utelatt. Dette er skuffende og beklagelig, sett i lys av Statens Vegvesen sin «Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022–2025» som må være kjent stoff for Regjeringen og Samferdselsdepartementet.
Odd Terje Døvik i NMCU og Siw Mossleth i Senterpartiet.

MC-satsing bør få plass i statsbudsjettet
I forslaget til statsbudsjett er det satt av 81,8 millioner til trafikksikkerhetsformål, fordelt på ulike organisasjoner og tiltak. Ingen av disse er rettet mot motorsyklister. Ikke en krone er satt av til trafikksikkerhetsformål rettet mot MC i regi av Norsk MotorCykkel Union (NMCU)  eller andre representanter for MC-interessen i Norge.

Odd Terje Døvik leder sentralstyret i NMCU.

40.000 motorsyklister sier klart i fra!
NMCU representerer sammen med Bikelife Norge nesten 40.000 av totalt 200.000 registrerte motorsyklister i Norge.

Leder av sentralstyret i Norsk MotorCykkel Union, Odd Terje Døvik, er ikke fornøyd med regjeringens forslag:


NMCU leder sier klart ifra

– NMCU setter pris på at regjeringen er bekymret over ulykkesutviklingen. Men vi undres over at denne uroen ikke gjenspeiles når de økonomiske midlene skal fordeles.

– NMCU deltar aktivt i det offentlige styrte trafikksikkerhetsarbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt. Organisasjonen har gjennom 50 år opparbeidet en betydelig kompetanse på dette området, kompetanse som vi gjerne stiller til disposisjon.


– Norsk MotorCykkel Union søkte om inntil 4 millioner kroner for å fortsette arbeidet med trafikksikkerhetsarbeid for motorsyklister, i tråd med vedtakene i NTP og for å følge opp Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022-2025

Per-Anton Vinje er styreleder i MCF, Motorsykkelimportørenes Forening.

Uforståelig
– Nasjonal Transportplan og Nasjonal gjennomføringsplan framhever motorsyklister som en svært ulykkesutsatt gruppe som det må jobbes spesifikt med. Da er det beklagelig og uforståelig at regjeringen unnlater å inkludere NMCU i statsbudsjettet. Et driftstilskudd over statsbudsjettet ville styrket vår mulighet til å arbeide målrettet på langt flere arenaer enn vi har mulighet til når vår eneste inntekt er medlemskontingenter, og nesten alt arbeid utføres av frivillige, sier Odd Terje Døvik i NMCU.


Full støtte fra MCF
– Vi støtter fullt opp om NMCU sitt viktige innspill her, sier Per-Anton Vinje som er styreleder for Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. De representerer de store importørene av motorsykler i Norge.


Bekymring bør føre til økt fokus i samarbeid

Regjeringen uttrykker i Statsbudsjettet stor bekymring for utviklingen i antall ulykker med motorsykkel:

Over tid har det vært en økning i ulykker med motorsykkel. I 2022 omkom 21 motorsyklister i veitrafikken, som er seks flere enn i 2021. Det var derfor rettet ekstra innsats mot motorsyklister i 2022. Statens vegvesen har bl.a. utarbeidet en nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV for perioden 2022–2025.

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025 står NMCU alene eller sammen med andre aktører for 7 av tiltakene som nevnes. Dette er mer enn noen av de andre trafikksikkerhetsorganisasjonene.


Bevilgningen til trafikksikkerhetsformål for 2024 er fordelt slik

  • 65,8 mill. kr til Trygg Trafikk
  • 4,5 mill. kr til Syklistenes Landsforening
  • 2,6 mill. kr til ITS Norge
  • 0,6 mill. kr til Transportøkonomisk institutt Trafikksikkerhetshåndboken
  • 2,3 mill. kr til Ung i trafikken – Ingen venner å miste
  • 5,0 mill. kr til tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak
  • 1,0 mill. kr til prisen Årets trafikksikkerhetskommune.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend